Ohjelma / Program

Kohderyhmät / Målgrupper / Target groups

varhaiskasvatus / småbarnsfostran / early childhood education
esi-ja alkuopettajat / förskolläraren / preschool and early elementary teachers
luokanopettajat / klassläraren / class teachers
aineenopettajat / ämnesläraren / subject teachers
ammatilliset opettajat / yrkesläraren / vocational teachers
nuorisotyö / ungdomsledare / youth work
sosiaali- ja terveysala / social- och hälsosektorn / health care and social services
aikuiskasvatus / vuxenpedagogik / adult education


Kieli / Språk / Language:

FI=suomi / finska / Finnish
SV=ruotsi / svenska / Swedish
EN=englanti / engelska / English

Huom! Kuvauksiin on määritelty kohderyhmät, joille työpajassa käsiteltävät teemat ja harjoitukset ensisijaisesti soveltuvat. Myös muut ovat tervetulleita hakemaan ideoita. Työpajan kuvaus on pajan ensisijaisella kielellä. Sen lisäksi lyhenteet (SV) (EN) kertovat millä muilla kielillä työpajassa on mahdollista kommunikoida.

OBS! Programmet är långt planerat att passa dessa målgrupper. Du är varmt välkommen av eget intresse och delta för att få nya idéer till ditt arbete. Beskrivningen av workshopen är i första hand gjort på det språk workshopen arrangeras på. Förkortningarna (FI) =finska (SV) =svenska (EN) = engelska berättar på vilka andra språk det går att få
information.

NOTE! The organizers of the following workshops inform, that their workshops can be either totally or partly arranged in English, marked as EN, (EN). The description of the workshop is mentioned below in English, if the main language of the workshop is English.


TI / TIS / TUE 15:00-16:30 (1,5h)

Keynote: Wild pedagogies (Sean Blenkinsop)
Abstract

A TI / TIS / TUE 17:00-18:30 (1,5h)

Puheenvuorot I: UUTTA TULOSSA – EHDOTA!

Puheenvuorot II: Veden valtakunnassa tapahtuu (Freshabit LIFE IP)

MITÄ TAPAHTUU VEDEN VALTAKUNNAN SUURIMMASSA VESIENSUOJELUHANKKEESSA? #43
Viliina Evokari, Metsähallitus luontopalvelut

SISÄVESIEN PINNANALAINEN MAAILMA #44
Jari Ilmonen, Metsähallitus luontopalvelut

RAAKKUJEN LEMMENLOMA KYLPYLÄSSÄ #45
Jouni Taskinen, Jyväskylän yliopisto

TAIMENEN TYÖ TYSSÄÄ NOUSUESTEESEEN #46
Puhuja ilmoitetaan myöhemmin

Pyöreä pöytä: Muutokseen tarvitaan johdon tuki #305

Miten kunta ja koulu tukevat kestävän kehityksen kasvatuksen toimintamallien käyttöönottoa? Mikä on kasvatuksen rooli yhteiskunnassa ilmastonmuutoksen torjunnassa? Millaista tukea kasvattajat tarvitsevat?

Kenelle: päättäjät, rehtorit, opettajat, kasvattajat, nuorisotyöntekijät

Fasilitaattori: Tanja Tuulinen

Työpajat / Workshoppar / Workshops (A):

175. Let’s talk care of our land – Erasmus project

Eyglo Fridriksdottir, Matthildur Hannesdottir & Gudrun Anna Gunnarsdottir, Sæmundarskoli

Talk about Erasmus project “Lets take care of our land”. The project is about different challenges and landcare with emphasis on empowering students in the believe that they can actually take care of their land. The following countries were taking part of the project: Iceland, Finland, Portugal, Spain, Lithuania and France. In the workshop we ask for canversation between participants.

EO LO AO EN

EN
172. Mobile learning in the kingdom of water

Essi Aarnio-Linnanvuori, WWF Suomi &Freshabit LIFE IP

WWF offers two mobile learning materials for aquatic outdoor education: Great Onshore Adventure for primary schools and Mystery of the Waters for lower secondary schools. In this workshop, you get to try these materials in practice and tips for interdisciplinary teaching on the topic of water.
LO AO EN

EN
178. Lärotimme i skogen: från Betula till Pinus – Träd och deras tillväxt

Martin Antell, Suomen Metsäyhdistys

I workshoppen får deltagaren mångsidiga uppgifter och övningar i närskogen. Det föredras ett färdigt program som fördjupar kunskapen om skogen. Olika teman är klimatförändring, varför skog avverkas, trädslag, kolets bindning, trädets tillväxt och olika produkter från träd samt träförädling och miljöpåverkan. Workshoppen grundar sig på Från Betula till Pinus uppgiftskort, som delas ut till deltagarna.
VK EO LO AO SV

SV

181. Learning language in the outdoor classroom

Lotta Carlegård, Klassrum utan väggar

En praktisk workshop där vi fokuserar på att använda platsen i språkinlärningen och med muntlig kommunikation i fokus.
LO AO AIK SV (EN)

SV (EN)
107. Entäs jos? Eller om?

Charlotta Hagman, Ammattiopisto Livia

Työpajassa käsitellään ilmastonmuutoksen vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen tarkastelemalla eläinten ja kasvien elinehtoja ja kykyä sopeutua muutokseen. Opetusmateriaalina on suunniteltu taulu luonnonympäristöstä. Pohjaekosysteemiin lisätään tarra-/magneettikiinnitteisiä tekijöitä ja luodaan erilaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Elollisen ja elottoman luonnon vuorovaikutuksen ymmärtäminen.
EO LO AO FI&SV

FI & SV
110. Salpausselkä Geopark opetuskäytössä

Emma Marjamäki, Lahden kaupunki

Lahtelaislapset kasvavat geologisesti erityisellä alueella. Salpausselän reunamuodostuman tutkiminen ja oman lähiluonnon syntyhistorian oppiminen voi parhaimmillaan antaa kokemuksen ainutlaatuiseen luontoon kuulumisesta. Lahden urheilukeskuksen maastoon suunnitellut opetuskokonaisuudet tukevat opetussuunnitelmaa ja lisäävät kokemuksellista oppimista paikallisesta geologiasta, ekologiasta, lajistosta ja luonnonvaroista. Työpajassa esitellään 1. – 6. luokille suunnattujen opetuskokonaisuuksien sisältöjä, menetelmiä ja materiaaleja.

LO FI

FI
111. Kansalaishavainnointi ympäristökasvatuksessa

Malva Green & Katri Pasanen, Luonto-Liitto

Kansalaishavainnoinnin kautta tutkijat saavat käyttöönsä havaintoja lajien esiintymisestä ja ympäristön tilasta. Samalla kansalaisille tarjoutuu mahdollisuus osallistua tieteellisen tutkimuksen tekoon, toimia ympäristön puolesta ja samalla viettää aikaa luonnossa sitä havainnoiden. Miten kansalaishavainnointia voi hyödyntää osana opetusta ja ympäristökasvatusta?

Luonto-Liitolla on kaksi kansalaishavainnointiin kannustavaa kampanjaa Kevätseuranta ja Talviseuranta, jotka molemmat sopivat hyvin ympäristökasvattajan työkalupakkiin. Työpajassa tutustutaan kansalaishavainnoinnin menetelmiin, sovelluksiin ja materiaaleihin.
AO AMO AIK FI

FI
118. Kiertotaloutta koulun pihalla

Marjo Myllyniemi, HSY

Tule kokeilemaan, miten kiertotaloutta voi opettaa hauskalla ja mieleenpainuvalla tavalla. Kestävässä tulevaisuudessa kierrätys, lajittelu, lainaaminen ja korjaaminen ovat perustaitoja. Työpajassa käydään läpi erilaisia tehtäviä ja leikkejä, joiden avulla tutustutaan siihen miten kiertotalous näkyy koululaisten omassa arjessa. Sisältö on koostettu Helsingin seudun ympäristöpalvelujen uusista oppimateriaaleista
LO FI

FI
127. Metsämörri esiopetuksessa

Anna Anttonen & Mari Parikka-Nihti, Suomen Latu Ry

Kiireettömyys, ilo ja kokemuksellisuus luonnossa ovat Metsämörritoiminnan avainsisältöjä, joihin työpajassa tutustutaan. Tule kokemaan ja aistimaan sekä saamaan ideoita luontokasvatukseen esiopetuksen näkökulmasta!
Hoi Kolikok, nyt kaikki lapset metsään! Metsä ja luonto ovat oppimisympäristönä vertaansa vailla. Suomen Ladun lastentoiminnan vankka kulmakivi on metsämörritoiminta. Metsämörri on satuhahmo, joka innostaa lapset lähiluontoon leikkimään, liikkumaan, ihmettelemään ja tutkimaan. Toimintaa toteuttavat Suomen Ladun metsämörriohjaaja -koulutuksen saaneet ohjaajat. He toimivat mm. varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja Suomen Ladun jäsenyhdistyksissä. Suomen Latu koordinoi ja kehittää suomenkielistä metsämörritoimintaa.
EO FI

FI
128. Metsäsuhteen vahvistaminen ja nuorten yhteiskunnallisen osallisuuden edistäminen

Katja Lähtinen, Luonnonvarakeskus

Työpajassa osallistujat keskustelevat teemasta ja sen pohjalta yhdessä määrittelevät käytänteitä sekä tuottavat työkaluja tukea nuoria yhteiskunnallisessa muutoksessa kohti kestävää elämäntapaa. Miten yleiseen kestävään kehitykseen käytävä keskustelu näkyy nuorten arjessa, mistä asioista nuoret ovat erityisen kiinnostuneita ja mistä eivät? Kuinka nuorten vastuullista kuluttajuutta ja yhteiskunnallista osallistumista voidaan tukea?

Työpaja kuuluu laajempaan fokustyöpajojen kokonaisuuteen, jotka toteutetaan vuorovaikutuksessa laaja-alaisella, kyselyillä tehtävän kansalaistiedon keruun kanssa. Työpajoissa kerättyä aineistoa hyödynnetään anonymisoituna tutkimushankkeen tiedontuottamisessa.
AO AMO FI

FI
131. My2050 – elämyspeli ilmastonmuutoksesta

Elina Harju, Visia GameFactory

Työpajassa osallistujat pääsevät tutustumaan My2050-peliin tapahtumaan varten luodun pelin “miniversion” avulla ja pohtimaan innostavia uudenlaisia ilmastokasvatuksen menetelmiä. Pelin jälkeen pohditaan yhdessä innostavaa lähestymistä ilmastokasvatukseen sekä pelien ja digitalisaation tuomia uusia mahdollisuuksia. Mietitään myös yhdessä ideoita, kuinka levittää My2050-hankkeen hyviä ideoita laajemmalle.
AO AMO NT AIK FI

FI
136. Palloässät – päiväkotien sankarit

Leena Nukari, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

Työpajassa tutustutaan varhaiskasvatusikäisille suunnattuun Palloässät materiaaliin. Kierrätyskeskuksen maskottieläimet ovat päättäneet perustaa Palloässät sankariryhmän, joka ryhtyy parantamaan maailmaa Kansainvälisten kehitystavoitteiden eli Agenda 2030 tavoitteiden hengessä. Tule ja tempaudu mukaan Palloässien lauluihin, tarinoihin, videoihin, puuhatehtäviin ja peleihin. Pian jo itsekin olet perustamassa sankariryhmää. Palloässät -materiaalit ovat ilmaiseksi kaikkien käytössä ja löytyvät osoitteesta www.kierratyskeskus.fi/palloassat
VK FI

FI
138. Koulupuutarhaklinikka

Pinja Sipari, puutarhakasvattaja

Kiinnostaako puutarhatoiminta koulussa, päiväkodissa tai nuorisotalolla? Tule kuulemaan vinkit toiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen ja aloittamaan oman toiminnan suunnittelu ammattilaisen ohjauksessa! Työpajassa teet ammattilaisen ohjauksessa alustavan suunnitelman toiminnan aloittamisesta tai kehittämisestä ja saat vastaukset kimurantteihinkin aiheeseen liittyviin kysymyksiisi! Taustamateriaalina työpajassa käytetään puutarhakasvatus.fi-sivustoa.
VK EO LO AO FI

FI
140. Villi luonto lautasella

Sanna Koskinen, WWF Finland

Ympäristön kannalta tärkeimmät arjen valintamme koskevat ruokaa. Ruuan ilmastovaikutukset alkavat olla jo varsin hyvin tiedossa. Sen sijaan se, miten valtava vaikutus ruuantuotannolla on luonnon monimuotoisuuteen, on toistaiseksi vähemmän tunnettu asia. Työpajassa paneudutaan ruokavalintojemme vaikutuksiin luonnon monimuotoisuuteen ja opitaan erilaisia tapoja käsitellä aihetta toiminnallisesti oppilaiden kanssa. Työpaja perustuu WWF:n ruokakiertueen sisältöihin ja materiaaleihin.
LO AO AMO FI

FI
146. Tutkiva oppiminen kestävän kehityksen kasvatuksessa

Riikka Paloniemi & Iikka Oinonen, Suomen ympäristökeskus

Tutustumme SYKEn kehittämiin malleihin, oppimiskokonaisuuksiin ja apuvälineisiin, joita voi hyödyntää ympäristökasvatuksessa ja tutkivassa oppimisessa. Työpajan vinkkien avulla oppilaat voivat tutkia lähivesiä, energiaa ja kiertotaloutta. Työpajassa tutustutaan Veden pitävää –ympäristökasvatuksen oppimispolkuun, Ihan pihalla –hankkeen oppimisaktiviteetteihin, energialaukkuun sekä kiertotalouden ymmärtämistä edistäviin materiaaleihin.

Veden pitävää –ympäristökasvatuksen oppimispolku on peruskoulusta lukioon ulottuva malli lähivesien tutkimukseen. Se luo lapsille ja nuorille mahdollisuuden kasvaa ympäristötietoisiksi ja -vastuullisiksi kansalaisiksi. Vesireppu ja Ihan pihalla –hankkeessa kehitetyt oppimisaktiviteetit inspiroivat tutkimaan lähiympäristöä ja järjestämään ilmiöpohjaisia tutkimustyöpajoja. Repun laitteilla voidaan arvioida esimerkiksi vesien sameutta, happipitoisuutta ja sinilevätilannetta. Energialaukun mittareilla oppilaista tulee energia-agentteja, jotka etsivät esimerkiksi agenttimaisella lämpömittarilla lämpövuotokohteita kiinteistöistä, selvittävät vesihanojen sopivat virtaamat. Peruslaukun ulkopuolisilla digimittareilla etsitään lämpökameralla vaikkapa koulurakennuksien lämpövuotokohteita. Lisäksi työpajassa tutustutaan kiertotalouden toiminnalliseen käsittelyyn ja saadaan vinkkejä esimerkiksi kierrätysmateriaaleista valmistettujen komposiittituotteiden tekoon.

Enquiry-based learning in sustainability education In this workshop, you will learn how to encourage children and young people to be environmental scientists in school and take steps towards sustainability agency! We will introduce you some learning modules, activities and teaching tools developed by Finnish Environment Institute SYKE, which can be utilised in environmental education and enquiry-based learning. The topics cover water, energy, circular economy and urban planning.

Utforskande lärande i utbildningen för hållbar utveckling I den här workshopen kommer du att lära dig att engagera barn och ungdomar till miljöforskare och aktörer som främjar hållbar utveckling. Vi presenterar några inlärningsmoduler, -aktiviteter och läromaterial utvecklade av Finlands miljöcentral SYKE. De kan användas i miljöuppfostran och utforskande lärande. Ämnen täcker vatten, energi, cirkulär ekonomi och urban planering.
VK EO LO AO AMO NT ST FI (SV) (EN)

FI (SV)(EN)
148. Ulkona oppiminen taidekasvatuksen keinoin

Jenni Perttu, Luontopainotteinen taidekasvattaja

TÄMÄ TYÖPAJA ON TÄYNNÄ!

Tule kokemaan moniaistillinen työpaja, jossa tutkitaan luontoa taidekasvatuksellisin menetelmin! Tarjolla käytännön esimerkkejä ja pohdintaa miten soveltaa niitä omaan työhön.
VK EO LO FI

FI
150. Ulko-opetusvinkkejä 5-6-luokille

Laura Palander, Suomen ympäristöopisto SYKLI

Tule kokeilemaan ja huomaamaan, että myös haastavampia tehtäviä voi opiskella toiminnallisesti ja ulkona. Saat vakallisen vinkkejä ja repullisen rohkeutta matkaasi.
LO FI

FI
162. Uutta biotalousopetukseen yläkouluissa ja lukioissa

Niina Mäntyniemi, Maaseutuammattiin ry

Biotalouden mahdollisuudet ja luova yrittäjyys -hankkeessa kehitetään yhteensä 8 pilottikoulun (4 yläkoulua ja 4 lukiota) kanssa uusia tapoja biotalouden opetukseen. Hankkeessa kehitetään monialaisia oppimiskokonaisuuksia, teemaopintoja, valinnaisaineita ja aiheen huomioimista nykyisillä kursseilla ja opinnoissa. Tavoitteena on tarkastella aihepiiriä monipuolisesti, kukin pilottikoulu päättää itse päänäkökulman. Se voi olla metsäsuhde, green care, yrittäjyys, tutkimus, ilmastonmuutos jne. Kussakin koulussa mukana on kuitenkin aina yrittäjyyskasvatus. Työpajassa kerrotaan pilottikoulujen kokemuksista havainnollisesti ja toiminnallisesti. Mukana on pilottikoulujen opettajia. Lisätietoja hankkeesta: www.biotalousopit.fi
AO FI

FI
108. Eräkurssi yläkouluun ja lukioon

Seija Jussinniemi & Jannaliina Jussinniemi, Metsähallitus /eräpalvelut

Työpajassa tutustutaan Eräkurssi-opetuskokonaisuuden avulla muun muassa retkeilyyn, lajituntemukseen ja luonnon havainnointiin eränkäynnin näkökulmasta OPS huomioiden. Lisäksi esitellään eränkäyntikulttuuria ja päästään tutustumaan eräkummitoimintaan. Työpajan osallistujat pääsevät eläytymään oppilaan rooliin ja tekemään tehtäviä oppaana toimivan Eräkummin ohjaamana. Tietopankki: Opettaja eräkummiksi!
LO AO NT FI (SV) (EN)

FI(SV)(EN)
210. Kutsien kansa ja ajanuhraamisen perinne

Elsa Hulkkonen, keraamikko, opettaja

POIKKEAVA AIKATAULU: Työpaja alkaa tiistaina jo klo 13-15 sekä jatkuu avajaisten ja pääluennon jälkeen klo 17-18:30!

Rakennetaan savimaja pajusta, kuivasta heinästä ja savesta ja nautitaan siitä yhdessä. Pohditaan draamakasvatuksen menetelmin ajanuhraamisen käsitettä alkaen kuvitteellisesta Kutsien kansasta päätyen omien elämän arvojen pohdintaan.
VK EO LO AO AMO NT ST AIK
FI (EN)

FI(EN)
406. Haaksirikko-saari

Vesistötoimintaa non stop-periaatteella. Lue lisää: Muu ohjelma

VK EO LO AO AMO NT ST AIK FI (EN)

FI (EN)

B1 KE / ONS / WED 9:00-10:30 (1,5h)

Puheenvuorot III: Muuttuva koulumaailma

KOULUN MAHDOLLISUUDET TOIMIA EKOLOGISEN KESTÄVYYDEN EDISTÄJÄNÄ #11
Niina Mykrä, Tampereen yliopisto, Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto

Muutos kohti ekologista kestävyyttä koulussa

UUDISTAVA OPPIMINEN – UUDISTAVA OPPILAITOS #12
Erkka Laininen, OKKA-säätiö

Kestävä tulevaisuus edellyttää vaihtoehdon löytämistä nykyiselle kasvuun ja kulutukseen perustuvalle edistyksen ihanteelle. Tarvitsemme oppimista, joka uudistaa maailmansuhdettamme ja oppilaitoksia, jotka muuttavat yhteiskuntaa.

ULOS MAAILMAAN; OPPILASAKTIVISMI ILMASTOKASVATUKSEN MENETELMÄNÄ IHAN TAVALLISESSA YLÄKOULUSSA #23
Sanni Virtanen, Ruusuvuoren koulu

Ilmastokriisi ravistelee koko maailmaa, myös koulua ja oppimista eikä tästä muuttumatta selvitä. Muutos voidaan nähdä myös positiivisena; ilmastokriisi kutsuu meitä pohtimaan uudestaan arvoja, koulun roolia ja oppimisen mielekkyyttä. Se on mahdollisuus lähteä rakentamaan parempaa koulua ja oppimista.

YHTEISTYÖ, AIDOT OPPIMISYMPÄRISTÖT JA YHTEISÖLLINEN OPPIMINEN HYVINVOINNIN RAKENTAJINA #15
Tero Lämsä, Humanistinen ammattikorkeakoulu

Puheenvuoro käsittelee yhteisöllistä ja kokemuksellista oppimista, autenttisia oppimisympäristöjä sekä koulun ja koulua ympäröivän yhteiskunnan, (nuorisoalan) järjestöjen ja luonnon hyödyntämistä oppimisympäristöinä.

Puheenvuorot IV: Hyvinvointia luonnossa seikkaillen

HELMIÄ VIDEOLLA – KOKEMUKSIA TYTTÖ OLET HELMI! -KEHITTÄMISHANKKEESTA #24
Niina Hakala, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö

Kun teini-ikäisen tytön mieli särkyy, on toimiva suhde äitiin tärkeää. Tyttö olet helmi! -kehittämishankkeessa tytön ja äidin suhdetta vahvistetaan yhdistämällä toiminnalliset menetelmät videoreflektiiviseen menetelmään.

PSYKOTERAPIA YHDESSÄ SEIKKAILLEN #25
Miia Riihimäki & Kaisa Pietilä, Outward Bound Finland

Puheenvuoro pohjautuu keväällä 2019 tehtyyn pilottihankkeeseen, jossa kehitettiin ja tutkittiin seikkailuterapiaa. Toteutuksen tavoitteena oli sosiaalisten pelkojen hoito. Seikkailuterapiassa yhdistettiin seikkailukasvatuksen ja kognitiivisen psykoterapian menetelmiä viiden päivän vaelluksen aikana.

MYÖTÄTUULTA OMAN ELÄMÄN MUUTOKSEEN – CASE MERIHEIMO – NUORTEN OMA VÄYLÄ! -HANKE #26
Heini Kaasalainen, Y-säätiö

Tarina siitä, kuinka merestä, ahtaista tiloista, muuttuvista olosuhteista ja vieraista ihmisistä rakennetaan unohtumattomia kokemuksia, oma heimo ja alusta oman elämän muutokselle. Monelle Meriheimo-purjehdus on käänteentekevä kokemus tai uuden alku. Puheenvuorossa avataan sitä, kuinka tämä kokemus rakentuu ja mitkä elementit sail training -menetelmässä edesauttavat kokemuksen syntymistä.

MIKSI KOKEMUKSET OVAT NIIN MERKITYKSELLISIÄ? #40
Arto Tiihonen, Outward Bound Finland ry

Kokemuksellisen oppimisen menetelmin pyritään osallistujien vahvistamiseen ja ohjaajien toimintatapojen muutokseen.

Pyöreä pöytä: Tutkiva oppiminen kestävän kehityksen kasvatuksessa #310

Keskustellaan koulujen ja tutkimuksen yhtymäkohdista sekä käytännön keinoista, jotka mahdollistavat tutkimuksen mielekkäänä osana oppimista. Tavoitteena on, että tutkimus ja tutkiva ote tukevat oppimista ja kestävään elämäntapaan kasvamista läpäisevästi eri oppiaineissa ja oppimiskokonaisuuksissa. Lisäksi pyöreässä pöydässä keskustellaan poluista ja malleista, joita tutkivan oppimisen ja tutkimusyhteistyön toteuttamiseen on jo kehitetty esimerkiksi SYKEn hankkeissa.

Kenelle: Opettajat, kasvattajat, päiväkotien johtajat, rehtorit, nuorisotyön ja järjestöjen toimijat sekä kuntien kasvatuksesta ja koulutuksesta vastaavat päättäjät.

Fasilitaattori: Riikka Paloniemi, Suomen ympäristökeskus

Työpajat / Workshoppar / Workshops (B1):

174. Community, Culture, and Colonization

Sean Blenkinsop, Simon Fraser University (CA)

Workshop will focus on the implications for educators of three different metaphors related to the natural world. If time permits we will do the same with three metaphors for knowledge. The hope is that participants will come away with some different ideas for their practices as educators and in relation to their own theories of education.
VK EO LO AO AMO NT ST AIK EN

EN
102. Biodiversitet i skogen genom spel och naturundersökningar

Pia Bäckman, Natur och Miljö

Kom med på upptäcktsfärd bland mossor, småkryp och trädstammar! Du får ryggsäcken full med kunskaper och övningar att använda i undervisningen om biodiversitet och artkännedom.

Vi lär känna vanliga, men inte alltid välkända, skogsarter genom spel, sagor och naturundersökningar. Vi forskar i mossor, letar reda på småkryp och lär oss namnen på växter i fartfyllda lekar. Vi diskuterar kring hur var och en av oss kan påverka biodiversiteten i vår närskog och provar på att bygga en faunadepå. Det här är verkstaden där du själv kan förkovra dig i artkännedom och samtidigt få praktiska tips för hur du kan jobba med biodiversitet med dina elever ute i skogen.
LO SV (FI)

SV (FI)
178. Lärotimme i skogen: från Betula till Pinus – Träd och deras tillväxt

Martin Antell, Suomen Metsäyhdistys

I workshoppen får deltagaren mångsidiga uppgifter och övningar i närskogen. Det föredras ett färdigt program som fördjupar kunskapen om skogen. Olika teman är klimatförändring, varför skog avverkas, trädslag, kolets bindning, trädets tillväxt och olika produkter från träd samt träförädling och miljöpåverkan. Workshoppen grundar sig på Från Betula till Pinus uppgiftskort, som delas ut till deltagarna.
VK EO LO AO SV

SV
135. Oppitunti metsässä: Betulasta Pinukseen – puut ja puiden kasvu

Anne Turunen, Suomen metsäyhdistys

Työpajassa osallistuja saa monipuolisia tehtäviä ja harjoituksia lähimetsään. Esittelyssä on valmis oppituntipaketti, jota voi lähteä syventämään. Teemoja ovat puulajitietous, kansanperinne, puiden iän arviointi, puun rakenne leikin kautta, kasvilajituntemus, puiden kasvu, hiilen sitoutuminen ja varastoituminen puihin. Pohditaan myös miten metsät liittyvät ilmastonmuutokseen metsien kehitystä sekä miksi puita kaadetaan. Työpaja pohjautuu Betulasta Pinukseen – Puut ja puiden kasvu -tehtäväkortteihin, jotka jaetaan työpajan osallistujille.
VK EO LO AO FI

FI
125. Metsien kestävä käyttö pelastaa maailman

Metsähallitus

Kestävän elämäntavan tukeminen tiedekeskuksen keinoin. Tutustu Tiedekeskus Pilkkeen osallistaviin menetelmiin, jotka tukevat kestävän elämäntavan omaksumista.

Työpajassa esittelemme metsäisiä pelejä ja tehtäviä, jotka tukevat kestävän elämäntavan omaksumista. Metsä Makanatsu-pelin avulla innovoimme yhdessä uusia metsään liittyviä ilmastoviisaita keksintöjä tämän päivän ja tulevaisuuden varalle. Pelit ja tehtävät ovat saatavilla myös työpajamme jälkeen käyttöönne. Tehtävät soveltuvat kaikenikäisille oppijoille.
LO AO AMO NT AIK FI

FI
159. Metsien lentävä rukkanen – liito-orava tutuksi

Leena Rinta-Runsala, Kuopion luonnontieteellinen museo

Metsien lentävä rukkanen – liito-orava tutuksi Millainen on tämä metsien salaperäinen harmaaturkki ja miksi se saa kokoaan enemmän huomiota? Työpajassa tutustaan liito-oravan elintapoihin ja ekologiaan. Havainnollistamme erilaisten tehtävien avulla elinympäristöverkostojen toimintaa ja monimuotoisuutta sekä pohdimme, miten luonnonsuojelun ja maankäytön näkökulmat voidaan yhdistää. Sopii ala- ja yläkouluille.
LO AO FI

FI
144. Turvallisuuden parantaminen tarkistuslistan avulla retkeilyssä

Jussi Muittari, Humak

Työpajassa opitaan käyttämään retkeilyyn suunniteltua tarkistuslistaa, suunnittelemaan retki, ottamaan huomioon muuttuja retken aikana ja tekemään perusteltu päätös toiminnan jatkamisesta tai muuttamisesta.
VK EO LO AO AMO NT ST AIK FI

FI
139. Siisti rantaretki

Jenni Jelkänen, SATAKOLKYT-hanke

Jokainen roska pois rannalta on askel kohti puhtaampia vesistöjä.Rantaretkellä siivotaan rantaa roskista ja johdatetaan erilaisin leikein ja harjoittein lapset ja nuoret hoksaamaan, miksi rantojen siivoaminen on tärkeää. Löydettyjä roskia tutkimalla pohditaan ihmisten vaikutusta omaan ympäristöönsä. Ketä ne roskaajat oikein ovat? SATAKOLKYT-hanke on Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden, Pääkaupunkiseudun Partiolaisten, Helsingin NNKY:n, Helsingin 4H-yhdistyksen ja Helsingin Vihreiden Nuorten yhteishanke, joka on palkittu Kansanvalistusseuran vuoden 2019 Sivistyspalkinnolla.

Työpajassa tutustutaan SATAKOLKYT-rantaretkikonseptiin. Osallistujat saavat mukaansa vinkkivihon, joka tarjoaa laajan valikoiman leikkejä ja muuta tekemistä rantaretkille. Vihon avulla rantaretken voi räätälöidä eri ikäryhmille ja eri oppiaineisiin tai teemoihin sopivaksi. Mukana on niin taiteellista, tiedollista, liikunnallista kuin ryhmäyttävääkin tekemistä rannalle. Itämeri-aiheinen rantaretki sopii hyvin ilmiöpohjaiseen oppimiseen ja sisämaassa aineistoa voi soveltaa järven ja jokien rannoilla retkeilyyn. Työpajasta saat uusia ideoita myös esimerkiksi koulun lähiympäristön siivoustalkoiden järjestämiseen. Lisätietoa www.satakolkyt.fi
LO AO NT FI (EN)

FI (EN)
116. Kestävällä ajattelutavalla muutosta

Stella Aaltonen, NPL-kouluttaja, ympäristökasvattaja

Tule tutkimaan omaa ajattelutapaasi ja muovaamaan ajatteluasi niin, että saat muutoksia aikaan. Pienikin muutos ajattelumallissa voi mullistaa koko elämän.

Työpajassa osallistujat tutustuvat oman ajattelumallinsa luomiin rajoituksiin ja mahdollisuuksiin sekä kehittävät ajattelutapaansa niin että se palvelee mahdollisimman hyvin kulloistakin tilannetta ja tavoitteita. Työpajassa käsitellään ajattelumallien eri tasoja, osa-alueita ja tilannesidonnaisuuksia. Työpaja pohjautuu NLP-metodeihin ja kouluttajan laajaan kokemukseen kestävän kehityksen jalkauttamisesta eri yhteisöissä.
VK EO LO AO AMO NT ST AIK FI

FI
406. Haaksirikko-saari

Vesistötoimintaa non stop-periaatteella. Lue lisää: Muu ohjelma
VK EO LO AO AMO NT ST AIK FI (EN)

FI (EN)

KE / ONS / WED 9:00-12:00 (3h)

Työpajat / Workshoppar / Workshops (B2):

202. Me metsässä – seikkailukasvatuksellista ryhmän hallintaa ja työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Taru Lindgren, Suomen Ympäristöopisto SYKLI

Toiminnallinen työpaja, joka antaa vinkkejä metsäryhmätoimintaan ja ryhmän rakentamiseen unohtamatta työpajaan osallistuvan henkilökohtaista kokemusta. Kuinka luoda hyvä ryhmä, ja miksi. Keskiössä on lapsi, jolla on oikeus kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. Lapsi kuuluu yhteisöön (ryhmä), jonka toimivuudesta vastaa työntekijä. Työntekijän taito hallita ryhmää, olla sensitiivinen yksilölle ja ryhmälle luo pohjan kasvatustyölle, jossa näinollen korostuvat vuorovaikutus ja tunnetaidot. Työpajassa pureudutaan ryhmän hallintaan metsäryhmässä sekä työhyvinvointiin. Tavoitteena on kokea ja ymmärtää ryhmän merkitys, jonka saavuttamiseen seikkailukasvatus menetelmänä tarjoaa keinoja.
VK EO LO FI

FI
203. Evoluutiopajat, Evolution in Action -workshops

Tiina Hirvonen & Carita Lindstedt-Kareksela, Evoluutiopajat / Evolution in Action

Opi evoluutiosta ja luonnon monimuotoisuudesta tieteen ja taiteen keinoin. Evoluutiopajat toteuttavat yhden ilmiöoppimiseen sopivan,evoluutiota ja luonnonvuorovaikutussuhteita luonnon monimuotoisuudentaustalla havainnollistavan työpajan, jossa yhdistyvät tieteellinen tieto ja taiteellinen ilmiöiden tutkiminen. Työpaja ja sen materiaalit ovat vapaasti osallistujien käytettävissä omissa opetustarkoituksissa. www.evolutioninaction.fi
VK EO LO AO FI (EN)

FI (EN)
204. Free Adventure playground -toiminta

Ilmoitetaan myöhemmin, Suomen Setlementtiliitto ry.

Free Adventure Playground tarjoaa lapsille ja nuorille motorisesti kehittävää, sekä yhteisöllistä ja vuorovaikutuksellista toimintaa, joka vahvistaa yksilöiden luovuutta, sisäistä yrittäjyyttä ja yhteisöllisiä taitoja. Se mikä meistä aikuisista on kaunista ei ole sitä aina lapsista.

Kyseessä on uusi työkalu osaksi suomalaista kasvatus- ja varhaiskasvatustyötä. Tämän työpajan myötä osallistujat pääsevät itse osalliseksi leikkiin. Kaupunkiympäristöt ja lähiöt tarjoavat lapsille ja nuorille rajallisesti vapaita toimintaympäristöjä, joissa he voivat toteuttaa vapaata, lapsista itsestään lähtevää, virikkeellistä leikkitoimintaa. Free Adventure Playground tarjoaa lapsille ja nuorille motorisesti kehittävää, sekä yhteisöllistä ja vuorovaikutuksellista toimintaa, joka vahvistaa yksilöiden luovuutta, sisäistä yrittäjyyttä ja yhteisöllisiä taitoja. Se mikä meistä aikuisista on kaunista ei ole sitä aina lapsista. Ohjaammeko liikaa lasten toimintaa? Annammeko tilaa lasten vapaalle toiminnalle ja leikille? Miten ja mitä lapsi oppii vapaan leikin myötä? Tätä työmuotoa on pilotoitu Setlementtiliikkeessä ja siitä saadut tulokset ovat kannustavia. Lisää aiheesta:
http://www.freerangeplayground.org/about/
VK EO LO AO NT FI (SV) (EN)

FI (SV) (EN)
205. Kestävää draamaa

Niina Heikkilä, draamakasvattaja

Niina Heikkilä on koonnut täyden rinkan erilaisia draamaharjoituksia Kestävää draamaa – työpajassa.

Työpajassa saat kolmen tunnin aikana tiiviin ja laadukkaan paketin draamakasvatuksen käyttämisestä kestävän kehityksen opetuksessa. Saat perusteet draaman eri työtavoista ja opit käyttämään niitä luovasti opetuksessa. Kokeilemme eri työtapoja toiminnallisesti. Työtapa sopii eri-ikäisten lasten ja nuorten opettajille/ohjaajille/kasvattajille.

Niina Heikkilällä on aina ollut luonto ja draama lähellä sydäntä. Hän toimii kasvatus- ja ilmaisuaineiden lehtorina Turun kristillisellä opistolla. Hän opettaa siellä mm. luonto- ja ympäristökasvatusta lastenohjaajiksi ja koulunkäynninohjaajiksi opiskeleville ja pitää erilaisia lyhytkursseja draamakasvatuksesta. Hän vetää perheille suunnattuja metsämörriretkiä Turun Ladussa ja opiskelee luonto- ja eräoppaaksi. Opiskelujen aikaisia kokemuksia voi lukea https://luontoninnunrinkassa.blogspot.com/.
VK EO LO AO NT ST FI (EN)

FI (EN)
206. Ilmastonmuutos minussa -luovan kirjoittamisen työpaja / Climate Change in Me – A creative writing workshop

Henna Laininen, Taideyliopiston Kuvataideakatemia

Miten voin tukea ympäristötunteiden käsittelyä ryhmässä luovan kirjoittamisen harjoitusten avulla? Työpajassa keskustelemme ilmastonmuutokseen liittyvistä tunteista, kokeilemme inspiroivia kirjoitusharjoituksia ja kehollisia harjoituksia ulkona luonnossa sekä kuulemme lukuvinkkejä ympäristötunteisiin liittyvästä tieto- ja kaunokirjallisuudesta. Työpaja liittyy kuvataiteilija-tutkija Henna Lainisen väitöstyöhön, jossa kestävän elämäntavan opettelua tuetaan luovan kirjoittamisen menetelmin.

How can I support acknowledging environmental emotions in a group by the means of creative writing? In the workshop we will discuss about emotions related to climate change and try out inspiring creative writing exercises and bodily exercises out in the nature. We will also get further reading references about literature related to environmental emotions. The workshop is related to artist-researcher Henna Laininen´s doctoral thesis about supporting the process of learning a sustainable lifestyle by the means of creative writing.

Työpaja on osa kuvataiteilija-tutkija Henna Lainisen väitöstyötä. Laininen tutkii, miten kestävän elämäntavan opettelua voi tukea luovan kirjoittamisen menetelmin. Laininen kokoaa pitämiensä työpajojen pohjalta Ilmastonmuutos minussa -verkko-opetusmateriaalin, joka antaa välineitä ilmastonmuutokseen liittyvien tunteiden käsittelyyn. Opetusmateriaali soveltuu yläkoulu- ja lukioikäisille sekä aikuisille. Osallistuessasi työpajaan voit halutessasi osallistua myös tutkimukseen. Lisätietoja: www.hennalaininen.net
AO AMO NT AIK FI (EN)

FI (EN)
207. Toiminnallista ilmastokasvatusta

Virpi Jussila, Suomen Ympäristöopisto SYKLI

Vaikeastikin hahmottuvia ympäristöasioita, kuten ilmastonmuutos ja yksi sen ratkaisun avaimista eli kiertotalous, voidaan avata oppilaille innostavalla tavalla. Ulkona oppiminen osallistaa oppilaita näiden abstraktien aiheiden äärelle vauhdikkaiden pedagogisten pelien ja – leikkien, draaman ja musiikin kautta. Luodaan yhdessä hyvää tulevaisuutta ja perehdytään ilmastonmuutoksen taustoihin, omiin vaikuttamismahdollisuuksiin ja innostaviin menetelmiin. Miltä siis kuulostaisi kulutuskäyttäytymiseemme pureutuva kiertotalous Kimble, kasvihuonehippa tai ilmastonmuutoksen monialaisuutta avaava draama ja nuoret positiiviseen viestintään osallistava räp?
LO AO FI (EN)

FI (EN)
212. Me aarteenvartijat – luonnon monimuotoisuus opetuksessa

Sinikka Kunttu, Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi
Yhteistyössä mukana: WWF Suomi

HUOM! Tämä työpaja järjestetään Pumpulikirkon luonnonsuojelualueella, luonnontilaisessa metsässä. Bussikuljetus lähtee klo 7:15, paluu Hyvärilään klo 14:00 mennessä. Lounas tarjoillaan Rautavaaran Metsäkartanolla.

Mitä luonnon monimuotoisuus oikein on – ja miten sillä menee? Työpajaan osallistuva saa tietoa luonnon monimuotoisuuden tilasta ja suojelusta sekä työkaluja monialaisen ja toiminnallisen opetuksen toteuttamiseen. Metsäympäristössä harjoitellaan sitä, miten luonnon monimuotoisuutta voi havainnoida ja tutkia.

Työpajassa yhdistyvät monialainen opetus, toiminnallinen oppiminen sekä osallistava ympäristökasvatus. Ensin paneudutaan luonnon monimuotoisuuden käsitteeseen ja harjoitellaan sen havainnointia toiminnallisesti. Sitten edetään kohti luonnon monimuotoisuuden suojelua, jolloin keskiössä ovat osallisuus ja vaikuttaminen.
EO LO FI

FI
213. Luonnonyrttien monipuolinen käyttö

Anni Inkeri Korhonen, Majatalo Puukarin Pysäkki

Opetellaan muutama perus luonnonyrtti, jolla pystyy tekemään itsehoitoa ja ruokaa.
AMO ST FI (EN)

FI (EN)
215. Majaa rakentamaan

Mervi Eskelinen, Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu ry

Tässä työpajassa perehdytään majojen rakentamiseen ja rakennetaan maja.
VK EO LO AO AMO NT ST AIK FI

FI
216. Metsäkylpy

Saija Taivalmäki, JoogaTaival

TÄMÄ TYÖPAJA ON TÄYNNÄ!

HUOM! Työpaja järjestetään Pumpulikirkon luonnonsuojelualueella, luonnontilaisessa metsässä. Bussikuljetus lähtee klo 7:15, paluu Hyvärilään klo 14:00 mennessä. Lounas tarjoillaan Rautavaaran Metsäkartanolla.

Metsäkylpy eli shinrin yoku on hidastamaan kutsuva kävely luonnon rauhaan. Metsäkylpy avaa aistit kokemaan luontoa ja olemaan osa sitä uudella ja virkistävällä tavalla. Shinrin yoku eli metsäkylpy johdattaa pysähtymään, katselemaan ja kuuntelemaan luontoa ympärillämme. 3 tunnin mittaisen rauhallisen kävelyn aikana opas esittää erilaisia lempeitä vapaaehtoisuuteen perustuvia ´harjoituksia´, jotka ovat kutsuja avaamaan aisteja – kuulemaan, näkemään, haistamaan ja tuntemaan luontoa. Metsäkylvyn aikana on lupa olla rennosti ja kokea luonto ja itsensä juuri sellaisena kuin ne ovat. Usein kävelylle osallistujat kokevat rentoutuvansa ja kokevat luonnon uudella luontoyhteyttä syventävällä tavalla. Leikkimielisyys ja luovuuskin saattavat herätä kävelyn aikana.

Menetelmä on Kalifornialaisen Associasion of Nature and Therapy Guides -järjestön kehittämä, ja kävelyn kulkujärjestys ja sen aikana toteutettavat harjoitukset ovat tarkoin valittuja. Metsäkylpy ei ole terapiaa, vaan siinä opas “avaa ovia” luonnon ja metsän terapeuttisten vaikutusten äärelle. Metsäkylvyn juuret ovat Japanissa 1980-luvulla kehitetyssä Shinrin Yokussa eli metsäkylvyssä, jolla on todettu olevan monia terveyttä edistäviä vaikutuksia. Luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksia tutkitaan jatkuvasti niin Suomessa kuin ympäri maailmaa, ja paljon positiivista näyttöä on saatu.
VK EO LO AO AMO NT ST AIK FI (EN)

FI (EN)
217. Metsäsuhdekävely – monta suhdetta metsään

Sirpa Kärkkäinen, Suomen Metsäyhdistys

HUOM! Työpajassa kuljetaan bussilla, joka lähtee klo 7:15, paluu Hyvärilään klo 14:00 mennessä. Lounas tarjoillaan Rautavaaran Metsäkartanolla.

Oletko kiinnostunut kehittämään dialogia? Ahdistaako sinua vastakkainasettelu? Kiinnostaako sinua, mitä muut, jotka ovat kanssasi eri mieltä asioista, tuntevat ja ajattelevat metsässä ja metsistä. Lähde rohkeasti retkelle, jossa käydään kauniissa, rumissa, yksitoikkoisissa, moninaisissa metsissä.

Meillä kaikilla on eri tilanteissa ja eri rooleissa erilaisia metsäsuhteita. Ne on hyvä tunnistaa ja osata viestiä tarvittaessa toisillekin. Metsäsuhdeajattelu ei tavoittele yksimielisyyttä, eikä kyse ole oikeassa tai väärässä olemisesta. Metsäsuhteet ovat jo lähtökohtaisesti moninaisia ja uuden luomisessa erilaiset näkökulmat ovat tärkeitä. Myös kasvattajan on hyvä oppia hahmottamaan yksilön metsäsuhteen syntyä, ymmärtää siihen liittyviä erilaisia arvoja, niin itsensä kuin oppijoidenkin osalta. Työpajassa pohditaan, miten monin eri tavoin metsät vaikuttavat meidän hyvinvointiimme ja millaisia erilaisia suhtautumistapoja metsiin on. Retkellä tavataan keskustelujen merkeissä myös eri asiantuntijoita.
VK EO LO AO AMO NT ST AIK FI

FI
222. Toivoa ja toimintaa -työpajamalliin tutustuminen

Pinja Sipari, Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry

Työpajassa pääset tutustumaan Toivoa ja toimintaa -työpajamalliin ja sen harjoituksiin. Biologian ja maantieteen opettajien liiton hankkeessa luodaan toimintamalli, jossa nuorten kanssa käsitellään ensin kestävän kehityksen kysymyksiin liittyviä tunteita. Tunnetyöskentelyn kautta motivoidutaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, johon mallin kautta tutustutaan. Lopuksi päästään suunnittelemaan käytännön vaikuttamisprojekti nuorten valitseman aihepiirin ympärille. Malli julkaistaan syksyllä 2020.
AO FI

FI
228. Toivon retkikunta

Silja Sarkkinen, Suomen ympäristöopisto SYKLI

Kolmituntisen draamatyöskentelyn tavoitteena on käsitellä ilmastonmuutoksen aiheuttamia tunteita ja tavoitella aktiivisen toivon tilaa. Samalla saadaan myös makupala draamatyöskentelystä. Lähtökohtana prosessidraamassa on tarina Toivosta, joka on väsynyt taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan. Häntä kuitenkin tarvitaan, joten vanha ystävä kokoaa Toivon retkikunnan noutamaan Toivon / toivon takaisin.
LO AO NT FI

FI
230. Metsä Escape

Jussi Tomberg, Oulun kaupungin sivistys ja kulttuuripalvelut

TÄMÄ TYÖPAJA ON TÄYNNÄ!

Pakohuoneet ovat suosittuja pelimuotoja. Ongelmanratkaisu ryhmässä on mukavaa ja kaikenlainen kryptisyys tuo kivasti lisää mielenkiintoa. Luomupakohuoneessa pyritään sisällyttämään pakohuonepeli-elementtejä, mutta vahvasti tiedostaen missä toimimme. Voisiko metsäluonto avautua uudella tavalla. Voisiko lajintuntemusta tai historiaa opiskella pakopelin avulla?
LO AO AMO NT FI

FI

C KE / ONS / WED 10:45 -12:15 (1,5h)

Elokuva / Film: Vedenneito / Maiden of the lake

Vedenneito kertoo 13-vuotiaan Emikan ja hänen serkkunsa Antin riemukkaista hetkistä Saimaan saaressa huikaisevan järviluonnon keskellä, kaikkina neljänä vuodenaikana. Yhdessä serkukset menevät koskemattomaan metsään, uivat, kalastavat ja keräävät mustikoita. Talvella he yöpyvät järven jäällä, revontulten alla. Keväällä he kohtaavat maailman harvinaisimman hylkeen, saimaannorpan. Elokuva innostaa ja rohkaisee lapsia ja vanhempia menemään ulos ja seikkailemaan luonnossa!

Maiden of the Lake tells about the fun moments 13-year-old Emika and her cousin Antti have at a lake during all four seasons, surrounded by fascinating nature. Together the cousins roam in an untouched forest, swim, fish and pick bilberries. In the winter they sleep on the frozen lake, under the northern lights. In the spring they encounter the world’s rarest seal, the Saimaa ringed seal. Maiden of the Lake is a breathtakingly beautiful nature story for the whole family.

DIRECTOR’S WORD: Maiden of the Lake offers the viewers characters they can identify themselves with and a chance to feel nature. When Emika and Antti do all kinds of exciting things in nature, I want the viewers to feel that they can also go to nature and experience something memorable. I want to inspire and encourage children and parents to go out and have an adventure in nature!

Kesto / Duration: 1 h 11 min.

Vedenneito on osa FRESHABIT LIFE IP- hankkeen järjestämää teemaa Veden valtakunta.

Pyöreä pöytä: Yhteisöllistä, elämyksellistä oppimista nuorisoalan ja koulun yhteistyönä #306

Rohkaistaan kouluja tekemään yhteistyötä nuorisotyön sekä nuoriso- ja liikunta-alan järjestöjen kanssa koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen ja yhteisöllisen oppimisen kehittämisessä, vahvistetaan opettajien ja oppilaiden luontosuhdetta sekä rohkaistaan autenttisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen.

Kenelle: Peruskoulun opettajat (ylä- ja alakoulu), nuorisotyöntekijät, opetustoimen ja nuorisoalan kehittämistehtävissä toimivat henkilöt, liikunta- ja nuorisoalan järjestöjen edustajat, joita kiinnostaa oppimisympäristöjen kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Fasilitaattori: Tero Lämsä, Humanistinen Ammattikorkeakoulu

Puheenvuorot V: Uudet oppimisympäristöt

LAJITTELUTAITOJA JA YMPÄRISTÖKASVATUSTA – YHDELTÄ LUUKULTA #13
Kaisa Halme, Suomen Kiertovoima ry KIVO

Tieto lisää ymmärrystä ja motivaatiota jätteiden vähentämiseen sekä lajitteluun. Suomen Kiertovoima ry KIVOn 31 jäsenellä on tarjolla ympäristökasvatusta tarjolla eri ikäisille ja eri kohderyhmille maksutta kaikkialla Suomessa.

SUKUPOLVET YHDISTÄVÄ TOIMINTA #14
Anne Siltavirta, KOTOKERO

Puheenvuorossa kerrotaan siitä, miten Oulussa on lähdetty kokeilemaan yhteistyötä koulujen ja palvelukodin kanssa, millaisia toimintoja lapset ja vanhukset ovat yhdessä tehneet ja millaisia vaikutuksia yhteistyöllä on ollut. Luonnossa olemme yhtä arvokkaita. www.kotokero.fi

YHTEISÖLLINEN KAUPUNKIVILJELMÄ KOKO KAUPUNGINOSAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ #20
Annakaisa Partanen, luokanopettaja & aineenopettaja (ET)

Itä-Helsingin Roihuvuoressa perustettiin alakoululle koulupuutarha osaksi kaupunginosan yhteisöviljelmää. Puheenvuorossa esitellään, miten projekti polkaistiin käyntiin kodin, koulun ja kaupunginosan yhteistyönä keväällä 2017, miten puutarhatoiminta on muovautunut vuosien varrella, minkälaisia oppimisen ja paikallisen yhteistyön mahdollisuuksia puutarha kävijöilleen tarjoaa ja miten Roihuvuoren mallia voidaan soveltaa muualla.

GEOPARK-ALUEET YMPÄRISTÖKASVATUKSEN TOIMINTAKENTTÄNÄ #21
Päivi Tommola, Salpausselkä Geopark & Lahden ammattikorkeakoulu

Salpausselkä Geopark ympäristökasvatusta kehittämässä. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet vahvasti mukana Geopark-konseptissa.

Työpajat / Workshoppar / Workshops (C):

130. Mindscape + Landscape = Learnscape

Anders Szczepanski, Linköping University

Go out teach and learn on scientific basis and proven experience, what is the change – similarities and differences if we compare outdoor education with the traditional classroom context in teaching and learning. Authentic learning in the context of Green landscape – Literary education and sensory experience. Perspective of where (the place), what (subject content), when (the time) and why (evidence based).

– Examples in practice how to integrate: learning, personal- and social development, learning environment, personal health and environmental health in children and youth education.
VK EO LO AO EN

EN
173. Naturparkour

Eva-Lotta Backman, Finlands Svenska Idrott

I denna workshop får deltagarna prova på och genomföra olika parkourbanor.
VK EO LO AO AMO NT ST AIK SV (FI)

SV (FI)
126. Metsämatematiikkaa Varga-Neményi-menetelmällä alakoulussa

Anniina Hakkarainen, Varga-Neményi ry

Innostu matematiikan opettamisesta!
Varga-Neményi-menetelmä on kokemuksellinen matematiikan opetusmenetelmä, joka soveltuu hyvin ulkona pidettäville oppitunneille.
Työpajasta saat konkreettisia toimintaideoita kokemuksellisten matematiikan tuntien suunnitteluun!

Varga-Neményi-menetelmä menetelmässä keskeistä ovat välittömät kokemukset ja eteneminen konkretiasta kohti abstraktiota. Työpajassa tutustutaan menetelmään liittyviin peleihin, leikkeihin ja harjoitteisiin itse tehden ja kokeillen.
EO LO FI (SV) (EN)

FI (SV) (EN)
177. Taistelu, pako vai turva?- Onnistuneen elämyksen aineksia neurofysiologian näkökulmasta

Jonna Södervall, Mindventure Oy

NT ST

FI
168. Tarinoita ilmastoahdistuksesta, epätoivosta ja toivosta – tarinateatteri ilmastokasvattajan työkalupakissa

Anna Lehtonen (tutkija) & Tanja Parantainen (tarinateatteriohjaaja), Tarinateatteri Heräämö & Tarinateatteri Raakku

HUOM! Suosittelemme myös pajaa 169 (E)

Työpajassa kokeillaan tarinateatteriin perustuvia työtapoja ja pohditaan yhdessä niiden soveltuvuutta ilmastokasvatukseen. Työpajassa kuunnellaan omaa kehoa, kerrotaan ja jaetaan omia kokemuksia ilmastoahdistuksesta, epätoivosta ja toivosta. Työpaja pohjustaa Ilmastojamit tarinateatteria (nro 169). Voit osallistua halutessasi molempiin!
VK EO LO AO AMO NT ST AIK FI

FI
171. Metsäreppu käytössäsi

Meri Elonheimo, ympäristökasvattaja ja -kouluttaja

Kuopion alakoulujen lainattavan Metsärepun yksinkertaiset välineet ja harjoitteet auttavat oppimaan metsästä havaintojen ja niiden jakamisen kautta ja tukevat kokonaisuuksien ymmärtämistä. Mietitään yhdessä metsässä opitun merkitystä ja soveltamista omalle kohderyhmälle.

Lainattavien reppujen aineistoon voi tutustua verkossa ja koota Metsärepun mallilla itselleen oman ulko-opetusrepun.
EO LO FI

FI
108. Eräkurssi yläkouluun ja lukioon

Seija Jussinniemi & Jannaliina Jussinniemi, Metsähallitus /eräpalvelut

Työpajassa tutustutaan Eräkurssi-opetuskokonaisuuden avulla muun muassa retkeilyyn, lajituntemukseen ja luonnon havainnointiin eränkäynnin näkökulmasta OPS huomioiden. Lisäksi esitellään eränkäyntikulttuuria ja päästään tutustumaan eräkummitoimintaan. Tietopankki: Opettaja eräkummiksi!
LO AO NT FI (SV) (EN)

FI (SV) (EN)
406. Haaksirikko-saari

Vesistötoimintaa non stop-periaatteella. Lue lisää: Muu ohjelma
VK EO LO AO AMO NT ST AIK FI (EN)

FI (EN)

KE / ONS / WED 14:00 -15:30 (1,5h)

Keynote (FI): Ilmastokasvatus muutoksen tekijänä (Aarnio-Linnanvuori, Ratinen & Tolppanen) & Nina Pulkkis: Mikrobit taistelussa ilmastokriisiä vastaan

<abstrakti>

141. Seikkailukasvatuksen perusteet

Kai Lehtonen, seikkailukasvatuksen lehtori, Humak

Tuhti peruspaketti seikkailukasvatuksen käytäntöjä ja teoriaa. “Seikkailukasvatuksen tavoitteena on tuottaa positiivinen muutos, joka hyödyttää yksilön tai ryhmän toimintaa tulevaisuudessa.

Lectures VI: OUTdoorlearnign!

OUTDOOR LEARNING IN FINNISH AND TURKISH CONTEXT #27
Gaye Amus, Learning In Nature Ltd

A country with 4 seasons, temperature that goes down to -40 degrees, where people do ice-fishing and children go to forests. This is…Turkey. Welcoming you to the journey of inspirations Finland gave on outdoor learning &hope for change.

REFLECT – RETHINK AND REFORM #28
Anders Szcepanski, Linköping University

Go out teach and learn on scientific basis and proven experience, what is the change – similarities and differences if we compare outdoor education with the traditional classroom context in teaching and learning.

SCIENCE EDUCATION OUTDOORS – HOW DO PRIMARY SCHOOL TEACHERS DESCRIBE IT? #29
Ann-Catherine Henriksson, Åbo Akademi

What does the teacher tell you when he or she describes science teaching outdoors? Does the teacher describe how the students investigate plants, birds and insects or is it about water surveys, lost rainwear or a packed time-schedule? The presentation describes research results where class teachers describe their experiences and also their perceived challenges when it comes to teaching outdoors. The presentation also includes a summary of other researchers’ thoughts on what is characteristic of a good outdoor education.

Föreläsnigar VII: UTomhus pedagogik!

OMGIVNINGSLÄRA UTOMHUS- HUR TÄNKER KLASSLÄRARE? #29
Ann-Catherine Henriksson, Åbo Akademi

Vad är det läraren berättar om då han eller hon beskriver undervisningen utomhus inom läroämnet omgivningslära? Beskriver läraren hur eleverna undersöker växter, fåglar och småkryp eller handlar det om vattenundersökningar, borttappade regnkläder eller ett späckat schema? I presentationen beskrivs forskningsresultat där klasslärare har fått beskriva sina erfarenheter och också sina upplevda utmaningar då det handlar om undervisning utomhus. I presentationen ingår också en sammanställning av olika forskares tankar kring vad som är kännetecknande för en bra utomhusundervisning.

D1 KE / ONS / WED 15:45 -17:15 (1,5h)

Puheenvuorot VIII: Ulos luontoon

LUONNON VAIKUTUS NUORTEN HYVINVOINTIIN JA TERVEYTEEN #18
Riikka Puhakka, Helsingin yliopisto, Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Luennossa tarkastellaan, miten kosketus luontoon vaikuttaa lasten ja nuorten terveyteen ja hyvinvointiin. Yhteiskunnan kaupungistuessa immuunijärjestelmän vakavat häiriöt kuten allergiat, astma ja tyypin 1 diabetes ovat lisääntyneet nopeasti. Keskeinen syy tähän on hygieniatason nousu ja ympäristön biologisen monimuotoisuuden kaventuminen, mikä on vähentänyt immuunijärjestelmän luonnollista kehitystä edistävää altistusta mikrobeille.

MULTAA JA MUKULOITA – RUUAN JA RAVINTEIDEN KIERTO VARHAISKASVATUKSEN OPETUKSESSA #19
Jenni Tuokko, Sateenkaari Koto ry

Mitä kaikkea voikaan tarkoittaa kiertotalous päiväkodin arjessa? Entä mitä kompostimadot voivat opettaa meille? Tule innostumaan ja hankkimaan ideoita ympäristökasvatuksen kehittämiseksi teemoista ruuan arvostus ja alkuperä, viljely, kierrätys ja hyönteisten merkitys kiertotaloudessa. Tuloksia Opetushallituksen rahoittamasta Multaa ja Mukuloita-hankkeesta.

KYY YMPÄRISTÖKASVATTAJAN NÄKÖKULMASTA #34
Toni Beckman

Kotimaisiin käärmeisiin syventävä perehdytys elävillä yksilöillä (kyy, rantakäärme, kangaskäärme), tietopaketti kyykäärmeestä sen perspektiivistä tarkastellen. Lisäksi perehdytys maastossa tapahtuvan myrkytyspureman ensiapuun.

KASVILAJINTUNNISTUS, BIODIVERSITEETTIKASVATUS JA ULKONAOPPIMINEN #22
Arja Kaasinen, Helsingin yliopisto

Kasvilajintunnistustaidot ovat puhuttaneet ihmisiä vuosikymmenien aikana puoleen jos toiseenkin. Osa pitää lajintunnistusta turhana ja ahdistavana ja erityisesti kasvien keräämistä oppilaiden kiusaamisena. Lajintunnistuksella on kuitenkin tärkeä tehtävä luontosuhteen edistämisessä. On aika karistaa harteilta menneisyyden taakat ja tuoda uutta lajintunnistustaidot tälle vuosituhannelle.

Puheenvuorot IX: Ulos metsään!

ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSET METSIEN TERVEYTEEN JA RIISTAKANTOIHIN – KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ JA TUTKIMUSTA #30
Markus Melin, Luonnonvarakeskus, Tutkijatohtori

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat voimakkaita pohjoisissa metsissä. Vanhat lajit kokevat muutoksia ja uusia on oven takana. Mm. tutkimustuloksia riistalajien ja metsätuhojen osalta.

ILMASTOVIISAS METSÄTALOUS #31
Metsähallitus

Mitä ovat Ilmastoviisas Metsätalous -hankkeen tarjoamat keinot valtion metsien hoidon kehittämiseksi ilmastonmuutosta ehkäisevään suuntaan?

NUORTEN METSÄSUHDE JA VASTUULLINEN KULUTTAJUUS SEKÄ ERI TAHOJEN ROOLI NÄIDEN VAHVISTAMISESSA – TUOREITA TUTKIMUSTULOKSIA YHTEISKUNNALLISEEN VAIKUTTAMISEEN #32
Katja Lähtinen, Luonnonvarakeskus

Puheenvuorossa esitellään uutta tutkimustietoa siitä, millainen on Suomessa asuvien nuorten metsäsuhde ja mitkä seikat vaikuttavat sen kehittymiseen. Lisäksi luodataan keinoja nuorten metsäsuhteen vahvistamiseen.

Pyöreä pöytä: KeKe-kasvatuksen esteet ja käytännön ratkaisut kouluissa #302

Miksi kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä kestävän kehityksen kasvatusta on kouluissa monesti niin vaikeaa toteuttaa? Mikä toimisi apuna koulun toimintakulttuurin muutokseen niin, että kestävän kehityksen kasvatukseen löydettäisiin sekä yhteistä tahtoa, aikaa että resursseja?

Kenelle: Peruskoulujen ja lukioiden opettajat, rehtorit ja muu henkilökunta, alan tutkijat ja muut aiheen parissa työskentelevät.

Fasilitaattorit: Niina Mykrä, LYKE-verkosto & Ilmoitetaan myöhemmin, Fee Suomi

Työpajat / Workshoppar / Workshops (D1):

165. En djupdykning i sötvatten 1 – fältundersökningar och artmångfald

Julia Scheinin, Natur och Miljö rf & Freshabit LIFE IP

Redo att blöta ner dig och fascineras av våra sötvattendrag? Verkstaden baserar sig på Natur och Miljös undervisningsmaterial för naturskoldagar, En djupdykning i sötvatten (åk 5-9), sammanställt inom projektet Freshabit Life IP. Under verkstaden får du kunskaper i fältundersökning av sötvattendrag och får pröva på olika typer av utrustning. Du får utveckla din artkunskap och lära dig knepen att känna igen de vanligaste sötvattensorganismerna, med särskilt fokus på djur. Vi går även igenom sätt att handleda barn och unga i att formulera enkla frågeställningar, planera, utföra och utvärdera fältarbete vid sjö eller å.
Suomenkieliset osallistujat ovat tervetulleita omalla äidinkielellään, vaikka työpaja on pääosin ruotsiksi. Opetusmateriaali löytyy myös suomenkielisenä osoitteessa www.naturochmiljo.fi/freshabit.
LO AO SV (FI)

SV (FI)
167. Ympäristökasvatus ryhmäyttävissä, seikkailupedagogisissa harjoitteissa

Jenni Jelkänen, Helsingin kaupunki, Nuorisopalvelut, Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö

Millaista uudenlaista toiminnallisuutta seikkailukasvatus voi antaa ympäristökasvatukselle? Miten ajankohtaiset ympäristöaiheet voivat jäsentää ryhmäytysharjoitteita? Tule kokemukselliseen ja toiminnalliseen työpajaan, jonka harjoitteet tarjoavat näkökulmia ympäristöaiheisiin ryhmäyttävien harjoitteiden kautta.

Ympäristökasvatuksen keskiössä on perinteisesti yksilön suhde luontoon, ympäristötiedon lisääminen sekä toimiminen ympäristön puolesta. Seikkailupedagogiikassa puolestaan ryhmän sisäiset prosessit sekä yksilönä ja ryhmänä kasvaminen ovat keskiössä. Ympäristövastuulliseen elämään kasvaminen edellyttää ympäristötiedon syventämisen ja laajentamisen lisäksi myös muutoksia asenteissa, taidoissa ja vuorovaikutuksessa. Globaalien ympäristöhaasteiden edessä emme pärjää yksilöinä, vaan tarvitsemme yhteisöllisyyttä, yhteisvastuuta sekä yhteistyötaitoja. Ympäristö- ja seikkailukasvatuksen yhdistäminen tarjoaa mahdollisuuksia tarttua ajankohtaisiin haasteisiin innostavalla tavalla ryhmien kanssa. Työpajassa on aikaa myös keskusteluun ja pohdintaan harjoitteiden soveltamismahdollisuuksista omaan työhön.
LO AO AMO NT

FI
137. Pedagogiset pihapelit ulko-opetuksessa

Ulla Myllyniemi & Virpi Jussila, Ulko-opet ry

TÄMÄ TYÖPAJA ON TÄYNNÄ!

Oppimista pelin ja liikunnan kautta! Tule kokeilemaan pedagogisia pihapelejä ja niiden lukuisia versioita: Afrikan tähden vuodenaikaversioita, Piha-Kahootia tai Master Mindia, unohtamatta Kimblen, muistipelien, Bingon tai risti-nollan lukuisia versioita. Tervetuloa Ulko-opejen pedagogisiin pihapeleihin!
EO LO AO FI (EN)

FI (EN)
151. Pilke Pöllön Pieni Pelasta Planeettamme Paja=PPPPPP / Pilke Owl’s little save our planet workshop

Kaisa Koskinen, Sini Ruohio, Niina Tanskanen & Niina Ketonen, Pilke Päiväkodit, Tiedepäiväkoti Loiste

Pajassa tutkitaan mitä öljy on, miten sitä kuljetetaan ja mitkä sen riskit ovat ympäristölle, esimerkiksi linnuille. Pajassa pääsee itse kokeilemaan, miten oljyä voi kerätä vedestä pois. Tavoitteena on pohtia ihmisten toiminnan vaikutuksia ympäristölle. Tutkimme pajassamme lisäksi mm veden pintajännitettä, tulvien muodostumista, tuulta ja meren kerrosten elämää. Lisäksi kerromme tiedepäiväkotimme toiminnasta ja hankkeista, sekä annamme vinkkejä alle kouluikäisten lasten kanssa tehtäviin tiedekokeisiin.

In our workshop we’ll discover what oil is, how it’s transfered and what are the risks for the environment, especially for birds. In the workshop you can try for yourself how oil can be separated from water. Our goal is to ponder the effects of human actions to the environment. In addition, we examine water’s surface tension, how floods are formed, wind and life of the layers of the ocean. Additionally we’ll tell about our science-based daycare center and our projects, and give tips on how to do science experiments with the kids in early childhood education.
VK EO LO FI (EN), viittomakieli

FI (EN)
160. Ilmastoahdistusta pakoon mahdollisuuksien metsään

Reetta Pilhjerta, Metsäteollisuus ry

Leikkimielisessä pakohuonepelissä tutustutaan metsäalan innovaatioihin, vastuullisuuteen, opiskelu- ja työmahdollisuuksiin sekä metsän mittaamiseen. “Pakohuoneista” pyritään ulos joukkueittain selvittäen arkipäiväisiä ja globaaleja haasteita liittyen metsiin ja metsäteollisuuteen. Pääsettekö ajoissa ilmastoahdistusta pakoon? Riittävätkö ongelmanratkaisutaitonne vai ajautuuko joukkueesi päin puuta?

LO AO AMO AIK FI (SV) (EN)

FI (SV) (EN)
133. Ohjaajuus seikkailutoiminnassa perhetyön näkökulmasta

Valtteri Liimula, sosionomi AMK & Pekka Lyytinen, psykologi, perheterapeutti

Perhekeskeisessä seikkailullisten toimintojen ohjauksessa lapsi-vanhempisuhteen huomioiminen on tärkeää ja siksi se poikkeaa muiden seikkailutoimintojen ohjauksesta. Yleensä tärkeimmät suhteet ovat osallistujien välisiä tai ohjaajan ja osallistujan välisiä. Työpajassa demonstroidaan perheseikkailun ohjaajuuden eri tapoja ja erityispiirteitä. Keskeisinä teemoina ovat toiminnan eettisyys ja vastuullisuus. Osallistujat hyödyntävät omia ammattityöstään ja omasta henkilöhistoriastaan syntyneitä kokemuksiaan työpajan harjoitteissa. Tavoitteena on raottaa osallistujien mahdollisuuksien ikkunaa ja kurkistaa perheseikkailun voimakkaaseen ja ohjaajaakin koskettavaan maailmaan.
NT ST FI (EN)

FI (EN)
123. Me ollaan tulevaisuus – tulevaisuuskasvatuksen menetelmiä

Elina Pilke, Metsähallitus/Suomen luontokeskus Haltia

Miltä tulevaisuus näyttää? Työpajassa suunnataan yhdessä rohkeasti kohti tulevaisuutta ja tulevaisuusajatellaan. Takataskuun kasvattaja saa liudan tulevaisuuskasvatuksen menetelmiä monenlaisissa oppimisympäristöissä hyödynnettäväksi.

Miltä tulevaisuus näyttää? Millaisena näet tulevaisuuden? Voiko tulevaisuuteen vaikuttaa? Millaista on tulevaisuusajattelu? Miten nuoria voi kannustaa vuorovaikutukseen, visioimaan, ottamaan kantaa ja osallistumaan hyvän tulevaisuuden rakentamiseen.
LO AO FI

FI
406. Haaksirikko-saari

Vesistötoimintaa non stop-periaatteella. Lue lisää: Muu ohjelma VK EO LO AO AMO NT ST AIK FI (EN)

FI (EN)

D2 KE / ONS / WED 15:45 -18:45 (3h)

Työpajat / Workshoppar / Workshops (D2):

227. Mediating outdoor experiences

Dag S Roland, Institute of Film and Animation at Volda University College in Norway

The participants work in groups to create short videos exploring their own relationship to nature. Participants will use available media production tools such as their own smart phones and/or tablets with free software. In the presentation leading into the workshop Roland will look at how the students are introduced to the thematics of the Outdoor Media Production course at Institute of Film and Animation at Volda University College in Norway. During a three day trip in the mountains, students are challenged both to mediate their experience of being in nature, as well as saying something about their personal relationship to nature. Working in teams of three, each create their own individual expression of the subject matter in a short video. The focus of the course is learning how to document and communicate outdoor life experiences using media production tools. Students participate in hiking and exploring outdoor life, and work in a context strongly influenced by the traditional definition of “outdoor life” (friluftsliv). In this 3 hour workshop the participants are introduced to the exercise and given the tools to use the same approach with their own students (of any age).
AO NT ST EN

EN
208. Kirjasto kestävän kehityksen ja tulevaisuuslukutaidon opetuksen tukena

Ulla Pötsönen

Työpajassa tutustutaan kestävään kehitykseen liittyvään kirja- ja muuhun aineistoon, kokeillaan yhdessä esim. kirjamaistiaisia, vihreää tiedonhakua, tulevaisuuspelejä ym. lukemisen, informaatio- ja tulevaisuuslukutaidon edistämisen menetelmiä. Mietitään koulun ja kirjaston yhteistyön rajapintoja ja uusia avauksia. Tutustutaan kriittisen lukutaidon ja informaatio- tai lukutaidon kansainvälisiin materiaaleihin sekä tulevaisuustyökaluihin.
VK EO LO AO AMO NT ST AIK FI (EN)

FI (EN)
209. Kompassi-työpaja: Pieni pysähdys polullasi

Anna Heikkinen

Kasvattaja! Sydämellisesti tervetuloa pitämään hyvää huolta Sinusta. Kirjoitetaan kannonnokassa ja viipyillään metsämetaforissa. Hyvinvointia ja elpymistä oman suuntiman tarkistamisesta. Työpaja sopii kaikille, osallistumiseen ei tarvitse olla kirjoittamisen harrastaja.
VK EO LO AO AMO NT ST AIK FI

FI
214. Maiseman tuntu minussa

Riikka Viinikanoja, Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu ry

Poimi luonnosta maut, näyt ja äänet sanoiksi. Maalaa niistä aforismi. Ohjaajana toimii kuvataiteilija ja sanataideohjaaja Riikka Viinikanoja, joka tuntee suurta vetoa luonnosta inspiroitumiseen, ulkoilmamaalaamiseen ja lasten luontosuhteen parantamiseen.

Työpajassa havainnoidaan ympäristöä ja hahmotetaan omaa luontosuhdetta kuva- ja sanataiteen avulla. Hakeudutaan mieleiseen luontokohtaan, jossa kirjoitetaan ja maalataan havaintoja. Teksti ja maalaus yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi. Työpajan jälkeen voidaan pohtia muutosta näkemisessä. Näemmekö maiseman eri tavalla, kun pysähdymme aistimaan sitä ja muunnamme kokemamme taiteeksi? Varaudu suojakankaalla tai vaatteilla, jotka voivat sotkeentua.
VK EO LO AO AMO NT ST AIK FI

FI
218. Osallistava teatteri ja draama ympäristökasvatuksessa

Elsa Lankinen, Vaara esittävän taiteen kollektiivi

Työpajassa tutkitaan taiteen ja draaman keinoja ekologisen kriisin ja luontosuhteen käsittelyssä. Työpajan pohjana toimii Vaara-kollektiivin lapsille ja nuorille Kainuussa toteutetut ekologisia teemoja ja luontoa käsittelevät osallistavan teatterin projektit. Työpajan tavoitteena on saada draamallisia menetelmiä sovellettavaksi osallistujien omaan työhön ympäristökasvatuksen parissa.

“Kun astuu kohti luontoa se tulee lähelle, alkaa kertoa tarinoita.”
LO AO AMO FI

FI
220. Työhyvinvointi ja tunteet

Kaisa Pietilä, Outward Bound Finland ry & Suomen Nuorisokeskusyhdistys ry

Tunteet auttavat keskittymään tärkeään, pitämään huolta omista rajoista ja kohtaamaan työkaverit ja asiakkaat aidosti. Samalla tunteet voivat myös viedä sivupoluille, saada meidät tekemään liikaa ja aiheuttavat konflikteja.
VK EO LO AO AMO NT ST AIK FI

FI
221. Vahvistavia kokemuksia ja pieniä seikkailuja. Kokemukset käsitteinä ja elettyinä, tuettuina ja arvioituina

Arto Tiihonen, Outward Bound Finland ry

Onko sinulla vaikeita oppilaita/ohjattavia vai heille sopimattomia oppimistapoja? Löytyisiköhän sinulle sopivia toimintatapoja työpajastani “Vahvistavia kokemuksia ja pieniä seikkailuja. Kokemukset käsitteinä ja elettyinä, tuettuina ja arvioituina”.

Työpajassa osallistujat tekevät seikkailukasvatuksellisen tehtäväradan, joka perustuu työpajan alussa opetettaviin kokemuksellisuuksiin. Jokainen ryhmä suunnittelee yhden rastin ohjauksen ja testaa sen käytännössä. Jokainen ryhmä kiertää koko tehtäväradan ja lopuksi pohditaan ja arvioidaan sitä, miten tällaista kokemuksellisen oppimisen käsitteistöä ja sovellusta voi käyttää eri ryhmien kanssa. Tavoitteena on oppia tekemään seikkailukasvatuksesta helposti toteutettavaa ilman erityisiä olosuhteita, välineitä tai valmistautumista. Tärkeää on myös oppia vaikuttamaan osallistujiin heidän kokemuksiaan arvioimalla ja vahvistamalla.

Työpaja perustuu mm. Outward Bound Finlandin Kohti kokonaisvaltaista oppimista –koulutuksessa, eri kursseilla ja seminaareissa pidettyihin työpajoihin. Työpaja soveltuu niin opettajille, nuoriso- tai liikunnanohjaajille, sosionomeille jne., jotka haluavat oppia suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan kokemuspohjaisia seikkailukasvatussessioita, joita voi järjestää melkein missä vain. Lisätietoa linkistä: https://www.miksiliikun.fi/2018/03/14/voimaantumista-ja-kokemuksellista-oppimista/

Empowering Experiences and small adventures. Experiences as lived, supported and evaluated concepts. In this workshop we make adventurous task route where we learn to use different kinds of meaningful and empowering experiences when we plan our courses, guide/teach, support and evaluate our pupils or participants.
EO LO NT ST FI (EN)

FI (EN)
224. Kivispiraaleja historiassa

Milla Tuormaa, Kiertävä luontokoulu Naakka

Tule piirtämään kivispiraaleja ja sukeltamaan kalliomaalauksiin! Kuljemme ajassa taaksepäin tarinan kerronnan siivin ja teemme erilaisia ympäristöhistoriaa käsitteleviä harjoituksia, joita voi soveltaa opetuskäyttöön ja pohtia niiden kautta ympäristön muutoksia luonnossa.

Ympäristömuutosten käsittely auttaa ymmärtämään ihmisen vaikutuksia ja niiden vahvuuksia luonnossa. Se ohjaa myös tunteiden käsittelyyn. Kuljemme kertomuksien siivittäminä Pielisen historiassa. Teemme ympäristönmuutokseen sukeltavia harjoituksia, joita voi soveltaa historian ja luonnon muutoksien ymmärtämiseen ja havainnollistamiseen luonnossa. Käytämme draamaa, kerrontaa ja taideharjoituksia. Lisäksi jaamme ideoita aiheeseen liittyen. Työpaja on suunnattu erityisesti opettajille, mutta kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita.
LO AO FI (EN)

FI (EN)
225. Lähiympäristön aarteita

Jaana Hiltunen, Arkkitehtuuri- Ja ympäristökulttuurikoulu Lastu ry

Lähiympäristön aarteita työpajassa lähdetään havainnoimaan ja tutkimaan lähiympäristöä ja etsimään sieltä aarteita, roskia ja luonnonmateriaaleja. Aarteet kerätään mukaan ja kerätyistä aarteista kootaan alustalle kartta lähiympäristöstä.
LO FI (EN)

FI (EN)
226. Ympäröivä luonto OPS:n laaja-alaisiin taitoihin opastamassa. Olipa kerran…

Laila Finska-Linna, Raahen kaupunki, opetustoimi

OPS:n laaja-alaiset taidot käyttöön luonnossa ryhmän yhteistä voimaa hyödyntäen. Mielikuvitus antaa toiminnalle siivet – suunnittele, toteuta ja arvioi.

Mennään metsään, veden äärelle tai minne tahansa ympäröivään luontoon. Rakennetaan sinne heimolle koti, joka kulkee läpi aikakausien oppien naapuriheimoilta jättäen elonjälkensä jälkipolville elon mahdollistavaksi. Osallistujan kokemus- ja työtausta valjastetaan mielikuvituksen voimalla. Pyritään tutustumaan OPS:n laaja-alaisiin taitoihin itse kokemalla ja tekemällä luonnossa, jossa on mahdollista unohtaa opettajuus ja tulla oppijaksi.
LO AO FI (EN)

FI (EN)
407. Hyvinvointia metsästä Kohtavaaran luonto- ja historiapolulla
Kyllikki Tiensuu

Kohtavaaran luonto- ja historiapolun kiertäminen
VK EO LO AO AMO NT ST AIK FI (SV) (EN)

FI (SV) (EN)
105. Elämyksellinen museokierros Ikolan museoalueella

Marjaana Antikainen, Ikolan museo

Piian aamukiireet – Aikamatka 1930- luvun elämään. Ryhmän täytyy selvitä piian aamutoimista ripeään tahtiin saadakseen isäntäväen aamukahvit ajoissa pöytään kukonlaulun siivittäessä askareita. Ryhmän täytyy ratkaista ja suorittaa erilaisia tehtäviä päästäkseen jatkamaan kierrostaan seuraavaan kohteeseen museossa. Henkilökunta on pukeutunut ajalle tyypilliseen vaatetukseen ja on ohjeistamassa ryhmää työtehtäviin.

VK EO LO AO AMO NT ST AIK FI (EN)

FI (EN)

E KE / ONS / WED 17:30 -19:00 (1,5h)

Elokuva: Arvokas metsämme

Arvokas metsämme -dokumenttielokuva käsittelee metsien arvokasta käyttöä ja sen muutosta. Se on puheenvuoro metsien arvostuksen ja korkeamman jalostusasteen puolesta. Elokuva esittelee useita tulevaisuuteen kurkottavia innovaatioita, ajatuksia ja ihmisiä niiden takana. Lisäksi elokuva monipuolistaa kuvaa siitä miten tärkeitä metsät Suomelle ovat ja miten erilaisia arvostuksia niihin liittyy. Kesto noin 80 minuuttia. Elokuvan on rahoittanut Marjatta ja Eino Kollin säätiö, joka tukee metsäalan kehitystä.

Pyöreä pöytä: Säännöllinen ulko-opetus työvälineenä koulumaailmassa #314

Mitä tarvitaan jatkuvan ulko-opetuksen motivaation ylläpitoon? Kuinka tukea kasvattajia käyttämään ulko-opetusta aktiivisesti yhtenä työtapanaan? Kuinka muuttaa koulukulttuuriamme liikkuvammaksi ja toiminnallisemmaksi? Samalla löydämme keinoja tukea koulujen kestävän kehityksen työtä mm. lasten luontosuhteen vahvistamisen ja toimintaan osallistamisen kautta. Miten koulujen ja päiväkotien pihoja ja lähiympäristöjä tulisi kehittää vastaamaan ulkona oppimisen tarpeita?

Kenelle: Ulkona oppimisesta, seikkailukasvatuksesta ja liikkumisesta kiinnostuneet luokanopettajat, esi- ja alkuopettajat, varhaiskasvattajat.

Fasilitaattorit: Sanna Jahkola & muita Ulko-opeja, Ulko-opet ry

Pyöreä pöytä: tutkijat ulos kammioistaan! #309

Pyöreän pöydän äärelle toivotaan ympäristö- ja seikkailukasvatuksellisesta tutkimuksesta kiinnostuneita tutkijoita ja opinnäytetöiden tekijöitä tai sellaisiksi aikovia. Pöydän toteutustapa on työpajamuotoinen. Keskusteltavina ja työstettävinä voivat olla tutkimusideat ja -suunnitelmat, meneillään olevat prosessit ja projektit, tai tutkimukselliset havainnot, löydökset ja tulokset. Tutkimusaiheet voivat kiinnittyä esimerkiksi luonto-oppimisympäristöihin ja luontoon liittyviin oppimiskokemuksiin, ulkona oppimiseen, luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksiin, kestävyyskasvatukseen sekä muutoin elämys- ja seikkailupedagogisiin ja ympäristökasvatuksen teemoihin. Keskustelua nivovana punaisena lankana voidaan nähdä päivien pääteeman mukaisesti muutos: tutkimus on avain muutokseen ja voima muutoksen aikaansaamiseen.

Kenelle: Kaikille ympäristökasvatuksesta ja seikkailukasvatuksesta ja muille tapahtuman teemoista tutkimustyötä tekeville.

Fasilitaattorit: Maarit Marttila, Raija Erkkilä, Anita Saaranen-Kauppinen

Työpajat / Workshoppar / Workshops (E):

154. Tee itse vesitutkimusvälineet

WWF Suomi & Freshabit LIFE IP

Vesitutkimusvälineet tuovat rantaretkeen sisältöä ja innostusta mutta ne voivat olla kalliita ostaa. Tässä työpajassa pääset tekemään vesitutkimusvälineitä omin käsin. Valkolevy, vesikiikari ja haavi syntyvät helposti edullisista materiaaleista. Tämän jälkeen lähivesistön tutkiminen ei enää ole kustannuskysymys!

Ohjelma on osa FRESHABIT LIFE IP- hankkeen järjestämää teemaa Veden valtakunta.
EO LO AO FI&SV&EN

FI& SV& EN
135. Oppitunti metsässä: Betulasta Pinukseen – puut ja puiden kasvu

Suomen Metsäyhdistys, Anne Turunen

Työpajassa osallistuja saa monipuolisia tehtäviä ja harjoituksia lähimetsään. Esittelyssä on valmis oppituntipaketti, jota voi lähteä syventämään. Teemoja ovat puulajitietous, kansanperinne, puiden iän arviointi, puun rakenne leikin kautta, kasvilajituntemus, puiden kasvu, hiilen sitoutuminen ja varastoituminen puihin. Pohditaan myös miten metsät liittyvät ilmastonmuutokseen metsien kehitystä sekä miksi puita kaadetaan. Työpaja pohjautuu Betulasta Pinukseen – Puut ja puiden kasvu -tehtäväkortteihin, jotka jaetaan työpajan osallistujille.
VK EO LO AO FI

FI
155. TietoTaitoToiminta – LuontoSkaba

Katja Vikla, Vanhamäen Hyvinvointikeskus

LuontoSkaba on leikkimielinen, toiminnallinen kisailu, jossa opitaan, puuhataan yhdessä, keksitään ratkaisuja ongelmiin ja liikutaan yhdessä pienen kilpailullisen porkkanan avulla. Kisa nostattaa yhteishenkeä ja opettaa asioita luonnon monimuotoisuudesta. Skaba koostuu erilaisia taitoja vaativista tehtävistä ja jokainen ryhmäläinen pääsee varmasti näyttämään osaamisensa. Kisa sopii hyvin myös lukihäiriöisille oppijoille ja tarjoaa erilaisia oppimiskokemuksia raikkaassa ulkoilmassa!
VK EO LO AO AMO NT ST AIK FI

FI
164. Suuntamysteeri-työpajassa opit luomaan oman toiminnallisen pelin luontoon!

Vetäjä ilmoitetaan myöhemmin

TÄMÄ TYÖPAJA ON TÄYNNÄ!

Suuntamysteeri-työpajassa saat eväitä luoda oman toiminnallisen pelin lähiluontoon! Moneen eri teemaan muokattavaa peliä voit käyttää nuorten kanssa opetustyössä tai vapaa-ajalla.Työpajassa pelataan Suuntamysteeri-peli ja tämän jälkeen käydään läpi pelin soveltamista työpajalaisten omiin tarpeisiin. Suuntamysteeripeli on pelialusta, jota voit helposti muokata ryhmän ja oppimistavoitteiden mukaiseksi. Suuntamysteeripeliä pelataan ulkona luonnossa. Pelissä on tavoitteena ratkaista erilaisia pulmia joukkueittain. Pelissä joukkueet pääsevät hyödyntämään ryhmätyöskentely- ja ongelmanratkaisutaitojaan.

Suuntamysteerissä hyödynnetään ilmansuuntia pelipaikkoina. Peliä johdetaan kompassin keskeltä ja joukkueet lähtevät aina omalta ilmansuunnalta suorituspaikalle ja palaavat annetun ajan päätyttyä lähtöpaikalle avaamaan mysteerejä. Suuntamysteeri-peli on LUODE-hankkeen kehittämä peli, jonka kehitystyössä nuoret ovat olleet mukana.
LO AO AMO NT ST AIK FI (EN)

FI (EN)
169. Ilmastojamit – tarinateatteria ilmastonmuutoksesta, muutoksen haasteista ja mahdollisuuksista

Tarinateatteri Heräämö & Tarinateatteri Raakku, esityksen ohjaavat Anna Lehtonen ja Tanja Parantainen

Tarinateatteriesitys, jossa ympäristökasvatuksen tutkijat ja toimijat kertovat ajatuksiaan, lyhyitä tarinoitaan, joita tarinateatteriryhmän jäsenet tulkitsevat ja esittävät. Muutamia ympäristökasvatuksen tutkijoita pyydetään etukäteen valmistelemaan omia tutkimustensa tuloksia/tarinoita/havaintoja, joita sitten tarinateatteriryhmä sitten tulkitsee improvisoiden näyttämölle. Tutkimustarinoista esille nousevista teemoista pyydetään sitten kentän toimijoita, osallistujia kertomaan omia kokemuksiaan. Kertomista helpotetaan kysymyksin, kertomiseen ei tarvita tarinankertomisen taitoja. Yleisö osallistuu haluamallaan tavalla, vain katsomalla tai jakamalla omia kokemuksiaan. Esitystä pohjustetaan työpajassa nro 168). Voit osallistua halutessasi molempiin!
VK EO LO AO AMO NT ST AIK FI

FI
166. Leirikoulu sosiaalisena vahvistajana ja yhteisöllisyyden rakentajana

Sanna Järvensivu, Nuorisokeskus Marttinen / Seikkailukasvatusverkosto

Leirikoulu nuorisokeskuksessa tehdään yhdessä. Osallistujien ja ryhmän tavoitteet huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa.
Leirikoulut tukevat perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamista. Oppiminen ja ihmisenä kehittyminen tapahtuu kokonaisvaltaisesti tekemällä ja kokemalla innostavassa ympäristössä. Pajassa perehdytään nuorisokeskusten tapaan toteuttaa leirikoulu. Seikkailu- ja ympäristökasvatukselliset menetelmät ovat arkea leirikoulutoiminnassamme. Yksilöt ja ryhmät huomioidaan toiminnassa. Nuorisokeskusten yhteiset arvot, nuorisokeskusten pedagoginen työote, toimintaympäristömme ja monipuolinen osaaminen auttavat leirikoulun onnistumisessa. Paja on toiminnallinen ja keskusteleva.
EO LO AO NT FI

FI
409. Rastipolkujen monet mahdollisuudet

Sanna Keinänen, fysioterapeutti

Rastipolkuideoita eri aiheisiin liittyen. Esimerkiksi matematiikka, ilmaisulliset taidot, luonnontieto, kodinhoito…
VK EO LO AO AMO NT ST AIK FI

FI
406. Haaksirikko-saari

Vesistötoimintaa non stop-periaatteella. Lue lisää: Muu ohjelma
VK EO LO AO AMO NT ST AIK FI (EN)

FI (EN)

F TO / TOR / THU 8:00-9:30 (1,5h)


Pyöreä pöytä: Reflektointi- ja ryhmäytysharjoitteiden ideariihi #308

Tuntuuko ohjaajan työkalupakkisi tunkkaiselta ja tylsältä? Tai pursuaako se ideioita, joita haluat jakaa? Kaipaatko ihan tuoreita ideoita tai tuttuja harjoitteita uudella twistillä? Tule reflektio- ja ryhmäytysharjoitteiden ajatustenvaihtotoriin, jossa osallistujat pääsevät fasilitoidusti jakamaan ammattitaitoaan, kokemuksiaan ja kehittelemään yhdessä jotain täysin uutta. Reflektointi- ja ryhmäytysharjoitteet ovat hyvin tärkeä osa työkalupakkia paitsi seikkailukasvattajille myös kaikille ryhmien parissa työskenteleville. Muutos vaatii rohkeutta niin yksilöiltä kuin ryhmältäkin. Pitää uskaltautua mukavuusalueen ulkopuolelle, oppia uutta ja nähdä asioita uusin silmin. Kaikki tämä edellyttää hyvää ryhmäytymistä (eli yhteistyötaitoja ja luottamusta ryhmässä) sekä taitavaa reflektointiprosessia, jossa yhteisessä prosessissa opitut ja tärkeäksi koetut asiat jäsentyvät osallistujille. Pyöreässä pöydässä hiomme näitä muutosagentin taitojamme ja saamme kaikki uusia ryhmäytys- ja reflektointityökaluja.

Kenelle: Kaikki ryhmien kanssa toimivat.

Fasilitaattori: ilmoitetaan myöhemmin

Työpajat / Workshoppar / Workshops (F):

176. Outdoor teaching in Iceland

Heida Drofn Bjarnadottir, Halla Karlsdottir & Tinna Astrun Gretarsdottir,
Sæmundarskoli

How to do outdoor teaching for children ages between 6 and 11 in Iceland? In outdoor teaching, we mainly emphasis on Icelandic, math, biology, history and cooperative games. We use diverse teaching methods and our students can move around while learning. We usually divide them into groups so they learn to work together as a team, trust each other and learn leadership.
EO LO AO EN

EN
117. Kieliseikkailu – utefinska för svenskspråkiga elever

Markku Hukari, Ungdomscentra Villa Elba / Karleby naturskola

Finska som främmande språk – utefinska i nybörjarundervisningen. I verkstaden berättar vi om våra erfarenheter av att hålla utefinska för svenskspråkiga elever i Pedersöre kommun inom projektet Kieliseikkailu. Problemet är att eleverna har dålig motivation att lära sig språket. För att påverka elevernas attityder så har vi inom projektet “Kieliseikkailu” i samarbete planerat och dragit flera utedagar under ett år för samtliga femteklassister. I verkstaden prövar vi också på olika aktiviteter som ingått i dagarna och diskuterar.
LO AO SV (FI) (EN)

SV (FI) (EN)
179. En djupdykning i sötvatten 2 – aktiviteter och lekar på stranden

Natur och Miljö rf & Freshabit LIFE IP

Här får du ta del av nya och upcyclade aktiviteter som anknyter till ekologin i sjöar och åar. Vi testar själva aktiviterna samt utvecklar och anpassar dem tillsammans så att du kan använda dem med in egen målgrupp. Verkstaden baserar sig på Natur och Miljös undervisningsmaterial för naturskoldagar, En djupdykning i sötvatten (åk 5-9), sammanställt inom projektet Freshabit Life IP.
Suomenkieliset osallistujat ovat tervetulleita omalla äidinkielellään, vaikka työpaja on pääosin ruotsiksi. Opetusmateriaali löytyy myös suomenkielisenä osoitteessa www.naturochmiljo.fi/freshabit.
LO AO SV (FI)

SV (FI)
101. Apuvälineet ihan pihalla!

Päivi Hakkarainen, Joensuun seudun erilaiset oppijat ry

Kuinka tehdä tekstiä metsässä siimeksessä ja lukea kirjoja luonnon lumoissa. Apuvälineet mahdollistavat monenlaisen oppimisen monissa eri ympäristöissä – esimerkiksi luonnon keskellä. Tule työpajaan tutustumaan erilaisiin oppimista tukeviin apuvälineisiin sekä löytämään oma tapasi oppia.
AO AMO FI (EN)

FI (EN)
103. Climate Agreement of Schools 2019-2025

Kaija Saramäki, ENO Schoolnet ry

Maailmanlaajuiset koulujen toimet ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Esittelyä ja terveisiä vuosi sitten pidetystä Maailman koululaisten ilmastokokouksesta.
VK EO LO AO AMO NT ST AIK FI (EN)

FI (EN)
115. Ilmastonmuutos lukioihin!

Paula Ratava, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut

Muutetaan yhdessä oppilaitoksen opetus, rakenteet ja toimintakulttuuri vastuullisemmaksi. Muutoskohteina Ruoka, Liike, Infra ja Asenne. Otetaan muutokseen mukaan koko kouluyhteisö ja lähitoimijoita: suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Tehdään muutoksesta mitattavaa, mieluisaa ja monialaista! Työpajassa tutustutaan ulkona oppimisen keinoin hankkeessa tehtävään sähköiseen Hiilineutraalin lukion oppaaseen sekä mm. uudistuneeseen Kestävyystieteen kurssiin. Opas ja kurssi ovat sovellettavissa muillekin kouluasteille. Saat mukaasi linkit materiaaleihin.
LO AO AMO NT FI (SV) (EN)

FI (SV) (EN)
119. Kosteikot tutuksi

Heli Suurkuukka, Metsähallitus/ Liminganlahden kosteikkokeskus

Mitä kosteikot ovat, miksi ne ovat tärkeitä ja mitä kosteikon veden alla elää? Toiminnallinen työpaja keskittyy tutkimuksellisempiin menetelmiin sekä kosteikkojen ekologiaa avaaviin leikkeihin ja peleihin. Työpajassa pääsee mm. kokeilemaan yläkouluille suunnattua maksutonta kosteikkopeliä ja saa vinkkejä monialaisen kosteikko-opetuksen toteuttamiseen.
AO FI (EN)

FI (EN)
120. Luonnonkosmetiikka-työpaja

Johanna Ahtinen, Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö

TÄMÄ TYÖPAJA ON TÄYNNÄ!

Ympäristöystävällisen luonnonkosmetiikan valmistaminen on kivaa ja helppoa! Tule kokeilemaan.

Opi tekemään helppoja luonnonkosmetiikkatuotteita hyödyntäen lähiluonnon aineksia. Työpajassa kerätään vuodenajan kasveja, joista valmistetaan voidetta. Sisältää lyhyen luontoretken, alustuksen kosmetiikan valmistamiseen sekä käytännön tekemistä.
LO AO AMO NT ST AIK FI

FI
121. Luonnontuotteita pöytään ja bisnekseen

Suomen 4H-liitto

Tutustutaan luonnontuotteisiin ja luonnontuotealaan. Etsitään lähiluonnosta hyödynnettäviä raaka-aineita niin ravinnoksi, kuin käsitöihin tai kosmetiikkaan. Työpajassa pohditaan luonnontuotteita niin kuluttajan kuin liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta.

Mitä lähiluonnosta löytyi, miten niitä hyödynnetään? Mikä sopii salaattiin, mikä mausteeksi ruokiin. Mistä tehdään saippuaa ja mikä sopii kosmetiikkaan? Tutustutaan esimerkkeihin luonnontuotteista. Työpajassa nautitaan luonnontuote smoothieita ja kehitetään uusia liiketoimintaideoita luonnontuotealan ympärille. Tässä pajassa yhdistyy niin luonnontuoteala kuin yrittäjyyskasvatus. Pajasta saa ideoita molempiin!
AO AMO NT FI

FI
122. Luontoa toimintaan – Luontoperustaisista menetelmistä tukea oppimiseen ja jaksamiseen

Mervi Angeria, Lapin AMK

Jumittaako ajatus vai pukkaako palaveria? Haluatko edistää vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä työhyvinvointiasi? Osallistumalla Luontoa toimintaan -työpajaan saat käytännön työkaluja ja ideoita luontoperustaisten menetelmien tavoitteelliseen ja vaikuttavaan hyödyntämiseen. Koe ja inspiroidu luonnon vaikutuksista oppimiseen ja jaksamiseen!

Työpajassa tutustutaan luontoperustaisiin menetelmiin ja luonnon elvyttävyyden tavoitteelliseen ja vaikuttavaan hyödyntämiseen toiminnan ja yhteisön avulla. Työpaja tarjoaa käytännön työkaluja opetus-, kasvatus- ja nuorisotyöhön, joissa on tarpeen tukea esimerkiksi ryhmäytymistä, vuorovaikutusta ja osallisuutta, selkiyttää tavoitteita sekä virkistää ja rauhoittaa.
AO AMO NT AIK FI

FI
124. Mehiläishoito ja pölyttäjät puutarhassa

Eeva-Liisa Korpela, Suomen Mehiläishoitajain Liitto

Kuinka paljon pörriäiset vaikuttavat omenapiirakan tai herukkahillopurkin sisältöön? Entä mitä kasveja kannattaa kylvää omalle pihalle, puutarhapalstalle tai vaikkapa parvekelaatikkoon pölyttäjien iloksi? Ja kuinka niitä pölyttäjähotelleja tehdäänkään? Muun muassa näihin kysymyksiin perehdytään mehiläishoito- ja pölytysaiheisessa työpajassa, jossa erityisenä teemana on kotipuutarha.
EO LO AO AMO AIK FI (EN)

FI (EN)
132. Näin metsäjooga parantaa lasten ja nuorten hyvinvointia

Hanna Laukkanen, Jooganohjaaja

TÄMÄ TYÖPAJA ON TÄYNNÄ!

Löydä hyvä olo luonnossa! Metsäjooga on Miia Jokinivan kehittämä joogan muoto, jossa hengitysharjoituksia ja jooga-asanoita eli asentoja tehdään metsässä tai puistossa. Tule mukaan metsäjoogaan ja löydä itsellesi ja ryhmällesi työkaluja rentoutumiseen, rauhoittumiseen ja stressinhallintaan!

Perehdymme hathajoogan perusasanoihin, hengityksen seurantaan ja metsässä rauhoittumiseen. Metsäjooga on Miia Jokinivan kehittämä jooganmuoto, jota kaikki voivat harrastaa. Metsän on tutkimuksissa todettu parantavan ihmisen henkistä ja fyysistä terveyttä. Myös joogalla on samoja ominaisuuksia, joten metsän ja joogan yhdistäminen ja kaksi kertaa parempi asia.
AO NT ST FI (EN)

FI (EN)
135. Oppitunti metsässä: Betulasta Pinukseen – puut ja puiden kasvu

Suomen Metsäyhdistys, Anne Turunen

Työpajassa osallistuja saa monipuolisia tehtäviä ja harjoituksia lähimetsään. Esittelyssä on valmis oppituntipaketti, jota voi lähteä syventämään. Teemoja ovat puulajitietous, kansanperinne, puiden iän arviointi, puun rakenne leikin kautta, kasvilajituntemus, puiden kasvu, hiilen sitoutuminen ja varastoituminen puihin. Pohditaan myös miten metsät liittyvät ilmastonmuutokseen metsien kehitystä sekä miksi puita kaadetaan. Työpaja pohjautuu Betulasta Pinukseen – Puut ja puiden kasvu -tehtäväkortteihin, jotka jaetaan työpajan osallistujille.
VK EO LO AO FI

FI
143. Tunteet Hukassa- metsäseikkailun työpaja

Reija Koivu, Suomen Latu Ry

TÄMÄ TYÖPAJA ON TÄYNNÄ!

Tunteet Hukassa -metsäseikkailumme työpaja opettaa erilaisia tunteita ja niiden ymmärtämistä sekä luonnon ja eläinten kunnioittamista leikin ja tarinoiden keinoin ulkona luonnossa. Työpajastamme saa konkreettisia leikkejä, harjoituksia ja työkaluja luonnon hyödyntämiseen tunnetyöskentelyssä ja tunteiden oppimisessa.

Tunteet Hukassa- metsäseikkailun työpaja pohjautuu Suomen Ladun täysin uuteen samannimiseen laajempaan koulutuskokonaisuuteen. Luonto on muuttuva elementti ja työpaja johdattaa sen monipuolisuuteen, värien ja tunteiden äärelle. Metsäseikkailussa “Hukkavanhemmat yrittävät opettaa lapsilleen elämää, sen vaaroja ja tunteiden kirjoa, mutta tunteet ovat hukassa. Metsän eläimillä on hallussaan tunteiden salaisuudet, tunnesymbolit, jotka palauttavat hukassa olevat tunteet ja tasapaino voi palata.” Näin alkaa Tunteet Hukassa- metsäseikkailun tarina, työpajassa on poimintoja metsäseikkailun leikeistä ja harjoituksista ja saat ne konkreettisesti itsellesi käyttöön työpajan jälkeen.
VK EO LO ST FI

FI
145. Turvallisuussuunnitelma ja riskianalyysi ohjaajan toiminnan tukena

Kai Lehtonen, Humak

Työpajan aikana osallistujat oppivat ymmärtämään konkreettisen toiminnan kautta, kuinka turvallisuussuunnitelma ja riskianalyysi tulee täyttää, jotta se palvelee toimintaympäristön turvallista hallintaa käytännön tasolla.
VK EO LO AO AMO NT ST AIK FI

FI
147. Ulkoluokka innostaa oppimaan

Virpi Jussila, Suomen ympäristöopisto SYKLI

Ulkoluokassa opitaan toiminnallisesti, liikunnallisten tehtävien innostamana. #Ulkoluokka-hankkeessa on luotu Loikkaa ulkoluokkaan -julkaisu sekä upeat lajikortit. Työpajassa esitellään julkaisua ja esimerkkitehtäviä ja leikkejä korttien käytöstä.

Luonto on luokkahuonetta monipuolisempi oppimisympäristö. Se mahdollistaa toiminnalliset, taiteelliset ja tutkimukselliset työtavat. Luonnossa oppilaan on mahdollista hyödyntää monipuolisesti eri aisteja ja omaksua opetettava aines paremmin. Ulkoluokka on lähiluontokohde tai piha, jota käytetään oppimiseen. Koulujen ja esiopetuksen opetussuunnitelmassa korostetaan tietojen sijaan taitoja. Tämä ohjaa toiminnalliseen tekemiseen ja asettaa opettajille haasteen käytännön toiminnan arvostamisesta omassa opetuksessa. Ulkoluokka on myös toimintatapa – säännöllinen ulkoluokkatoiminta lisää liikettä koulupäivään. Ulkona oppiessa oppilas on aktiivinen toimija. Luonnossa liikutaan luonnostaan.Työpajassa esitellään julkaisua ja esimerkkitehtäviä ja leikkejä korttien käytöstä, sekä opitaan itse tekemällä ja kokemalla ulkona luonnossa.
EO LO FI (EN)

FI (EN)
149. Ulko-opetusta vuosiluokille 1. -3.

Ulla Myllyniemi, Suomen ympäristöopisto SYKLI

Työpajassa käydään läpi monenlaisia tapoja toteuttaa ulko-opetusta eri oppiaineissa ja eritasoisille oppilaille. Kokeilemme eri menetelmiä ja koettuja ulko-opetustuokioita syventyen tarkemmin ryhmän valitsemaan aiheeseen. Ulko-opetuksessa tärkeintä on hahmottaa, miten muuntaa opetusta toiminnalliseksi, kuinka pitkään eri tehtävät voivat kestää, miten järjestää ryhmät tai parit ja mitä etukäteisvalmisteluja pitää tehdä – vai pitääkö? Ohessa käymme myös pedagogista keskustelua niin omista kokemuksista, eri menetelmistä, opetuksen tuesta kuin niistä esteistäkin, jotka vaikeuttavat ulko-opetusta, sekä mietimme, miten vaikeudet voitaisiin ratkaista ja yhteistyötä lisätä.
EO LO FI (EN)

FI (EN)
153. Ympäristövastuullisuutta jätetaiteen avulla

Reeta Rönkkö, Maaseudun sivistysliitto & Anssi Huoponen, Itä-Suomen yliopisto

Työpaja havainnollistaa, miten jätetaidetta voidaan käyttää ympäristökasvatuksen välineenä tapahtumissa ja kouluissa.

Työpaja toteutetaan siten kuin se toteutettaisiin nuorten kanssa. Työpaja tarjoaa aluksi pohjatiedot roskaamisen vaikutuksista ja kierrätyksen tärkeydestä. Sitten luodaan taidetta muoviroskista. Keskustelua laajennetaan siihen, että mitkä tekijät ihmisillä vaikuttavat roskaamiseen ja kierrätykseen. Tarkoituksena on havainnollistaa, mitkä tekijät toimivat ympäristövastuullisen toiminnan esteinä ja miten nämä esteet voidaan ylittää. Työpajassa on mukana Itä-Suomen yliopiston edustaja, joka on tutkinut nuorten ympäristökäyttäytymisen esteitä.
EO LO AO FI (EN)

FI (EN)
158. Minä, sinä, hän – Yhdessä metsässä

Eija Pietilä, Suomen nuorisokeskusyhdistys & Elina Kokko, Suomen leirikouluyhdistys

Työpajassa pääset kokeilemaan mitä yhteistoiminnallisuus tarkoittaa käytännössä monipuolisessa luontokasvatuksessa. Harjoituksissa perehdytään metsän moninaisuuteen ja ihmisen vaikutukseen. Pajassa esitellään myös seikkailukasvatusta menetelmänä.
LO AO FI (SV)

FI (SV)
161. Ilmastokasvatus, tunteet ja toivo

FEE Suomi, vetäjä ilmoitetaan myöhemmin

Ilmastonmuutos ja muut ympäristössämme tapahtuvat muutokset herättävät monenlaisia, usein vaikeitakin tunteita. Työpajassa annetaan tunteille tilaa ja suunnataan luonnon helmassa kohti toivoa ja siitä ammentavaa ilmastokasvatusta.
VK EO LO AO AMO NT FI (SV)

FI (SV)
170. Ihminen valintojen viidakossa – käyttäytymistaloustieteen oivallukset

Satu Jovero, Suomen ympäristöopisto Sykli

Ihminen tekee päivittäin tuhansia ja taas tuhansia valintoja. Valinnat ratkaisevat sen minkälaista elämää elämme ja minkälaisen jäljen jätämme. Mutta miksi järkevät ihmiset tekevät järjettömältä tuntuvia valintoja? Markkinoinnissa on jo pitkään osattu hyödyntää ihmisten käyttäytymiseen liittyviä tutkimustuloksia. Näistä havainnoista olisi apua myös meille kasvattajille. Yksi käyttäytymistieteen mielenkiintoisimmista konsepteista on nimeltään “nudge theory” (nudge = suomennettuna “tuuppaus”). Eli sen sijaan, että pakotettaisiin ihmiset tekemään asioita, valintaolosuhteita muotoilemalla heidät voidaan hienovaraisesti “tuupata” tekemään parempia valintoja.
LO AO AMO NT FI

FI
113. Kaupunkiviljelyä päiväkodissa

Elena Lehtimäki, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus

Tervetuloa kuulemaan, miten toteuttaa vasun mukaista, iloista ja vaikuttavaa ympäristökasvatusta lapsiryhmän kanssa omassa päiväkodissa! Kaupunkiviljelyn avulla oppimisympäristö voidaan laajentaa helposti sisältä ulos päiväkodin pihalle. Työpajassa kerrotaan perustietoa kaupunkiviljelystä ja sen toteuttamismahdollisuuksista erilaisissa päiväkodeissa. Työpajassa esitellään tarinoita, toiminnallisia tehtäviä ja leikkejä, jotka tukevat viljelyn toteutusta ja aiheen monipuolista käsittelyä. Kaikki työpajan ideat löytyvät kaupunkiviljelyn valtakunnalliselta verkkokurssilta, joka on Kierrätyskeskuksen ylläpitämä ja maksullinen. Työpajasta saa ideoita aiheen toteutukseen, vaikka ei olisikaan mukana kurssilla.
VK FI

FI
106. Mobiilioppiminen veden valtakunnassa

Essi Aarnio-Linnanvuori, WWF Suomi, Freshabit LIFE IP

WWF tarjoaa kouluille kaksi maksutonta, rantaretkille tarkoitettua mobiilioppimateriaalia, Suuri rantaseikkailu alakoulujen ja Vesistömysteeri yläkoulujen käyttöön. Tässä työpajassa pääset kokeilemaan materiaaleja käytännössä ja saat muitakin vinkkejä monialaisen vesistöopetuksen toteuttamiseen. Ohjelma on osa FRESHABIT LIFE IP- hankkeen järjestämää teemaa Veden valtakunta.
LO AO FI (SV) (EN)

FI (SV) (EN)
180. Luonto nuoren kasvun ja kotoutumisen tukijana

Ariela Tuikkanen, Timo Salo & maahanmuuttajataustaiset nuoret, Avartti-säätiö

Työpajan tavoitteena on kertoa, miten luontoa ja luonnossa liikkumista voidaan käyttää välineenä maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen kasvun tukijana
Seikkailukasvatuksen avulla voidaan vaikuttaa lasten ja nuorten itsetunnon vahvistumiseen, onnistumiskokemuksien saavuttamiseen ja omien vahvuuksien löytämiseen. Tällä tavoin vaikutetaan kotoutumiseen, ennaltaehkäistään ulkopuolisuuden kokemista ja radikalisoitumista. Harrastamisen kautta voidaan tukea mm. nuorta hänen odottaessaan turvapaikkapäätöstä. Avartti-ohjelmaa on toteutettu kasvatusmenetelmänä Suomessa yli 20 vuotta. Ohjelman filosofia perustuu seikkailukasvatukseen ja sitä toteutetaan 130 maassa. Suomessa ohjelmaa on käytetty hyvin tuloksin muun muassa maahanmuuttajataustaisten nuorten kotouttamisen tukena jo vuodesta 2001 lähtien. Työpajassa tarjotaan toimintamalleja kuntien, seurakuntien ja järjestöjen nuorisotoimintaan sekä koulujen ja oppilaitosten kerho- ja asuntolatoimintaan.
NT FI

FI
406. Haaksirikko-saari

Vesistötoimintaa non stop-periaatteella. Lue lisää: Muu ohjelma
VK EO LO AO AMO NT ST AIK FI (EN)

FI (EN)

TO / TOR / THU 10:00-11:30

Keynote: Toivo (Panu Pihkala, Helsingin yliopisto)
(abstrakti tulossa)

Round table: MINDSCAPE + LANDSCAPE = LEARNSCAPE #315

Learning about landscape and biodiversity for sustainability through outdoor education – two sides on the same coin. How to connect and integrate these perspectives in education and learning for sustainability in practice?

Fasilitators: Gaye Amus & Anders Szczepanski

Rundt bord: Utomhusverksamhet för barn och unga på svenska i Finland #31

Samarbete mellan olika aktörer, verksamhet för olika åldrar, ålderskategorisering, vad säger läroplanen?

Fasilitators: Eva-Lotta Backman, Skogsmulleutbildare och vidmarksguide

Iltaohjelma / Kvällsprogram / Evening program /

Iltaohjelmiin ilmoittaudutaan paikan päällä. Verkostojen kokoontumisista voit olla yhteydessä myös suoraan koollekutsujiin. Iltaohjelma on rakenteilla ja tietoja päivitetään!

Verkostojen kokoontumiset

Haluaisitko järjestää kokoontumisen?
Ehdota kokoontumista järjestäjille!

Muikku-verkko eli Pohjois-Savon ympäristökasvatusverkosto ti klo 19:15

Myös toiminnasta kiinnostuneille – tervetuloa!
Koollekutsuja: Mari Wikholm, Kuopion luonnontieteellinen museo, mari.wikholm (at) kuopio.fi

Itä-Suomen seikkailukasvatusverkosto ti 19:15

Myös toiminnasta kiinnostuneille – tervetuloa!

Widget not in any sidebars

Koollekutsuja: Lauri Kuhmonen, Riveria Niittylahti, lauri.kuhmonen (at) gmail.com

Ulko-opet ry (valtakunnallinen) ke 19:30

Jäsenet ja toiminnasta kiinnostuneet tervetulleita!
Koollekutsuja: Sanna Jahkola, Ulko-opet ry, sanna.jahkola (at) helsinki.fi

Elokuvat / Films

Ti/Tue 20:30 Vedenneito / Maiden of the lake
Ke 20:30 Arvokas metsämme

Luontoretkiä

Musiikkia

Iltanuotioita

Nurmeksen partiolaiset tarjoavat makkaraa ja tikkupullaa

Kohtavaaran luonto- ja historiapolku

Omatoimiohjelma Kohtavaaran luonto- ja historiapolkuun voit tutustua työpajan #407 lisäksi myös omatoimisesti. Polku alkaa Haikolan talon pysäköintialueelta (Opistontie 7, noin 9 km Hyvärilästä) ja kiertää Kohtavaaran rinteillä. Tarkemmat ohjeet ovat pysäköintialueen opastuskilvessä. Polun kulkija pääsee metsän rauhaan ja näköalatornille, mistä avautuu pienoiskolimainen maisema Pohjois-Pieliselle, sekä aikoinaan vaaran laella sijainneen Sarkkisten Kohtavaara-tilan rakennusten perustuksille. Polun pituus on noin 1,6 km. Reitin varrella on lisää opastuskilpiä, joissa on tietoja alueen historiasta ja luonnosta. Lue lisää Kohtavaaran luonto- ja historiapolun ja Toivontornin esitteestä.